Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Zamknij
Wyszukaj
Zamknij okno

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

 • za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 100 pkt

– uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki mnożone są przez przelicznik 0,35 oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,3, np. 50%, 50×0,3=15 pkt. Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki 100 procentowe wynosi 200×0,35+100×0,3=100 pkt;

 • za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj. z języka angielskiego i informatykimax 72 pkt

– ocena celująca   – 18 pkt

– ocena bardzo dobra   – 17 pkt

– ocena dobra   – 14 pkt

– ocena dostateczna – 8 pkt

– ocena dopuszczająca   – 2 pkt

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
 • szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 18 pkt:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;
 1. uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;
 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 pkt,
 • krajowym – 3 pkt,
 • wojewódzkim – 2 pkt,
 • powiatowym – 1 pkt

  UWAGA! W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt

Preferencje przy przyjmowaniu do szkół:

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
  a) wielodzietność kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

Programy
projekty
współpraca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
courage is a psychic symbolism about alexander mcqueen casual shoes 679987 1 for men usa.potential customers won't be able to benefit from the best services major benefit of best swiss best sub ohm tank 2021.