Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach na lata 2017 – 2022 nakierowana jest na zaplanowanie i realizację działań zmierzających do dalszego rozwoju szkoły.
Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego to szkoła z 90-letnią tradycją, w której uczeń zdobywa wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub kontynuowania nauki na studiach wyższych. Zadaniem szkoły będzie m.in.:
 • położenie nacisku na budzenie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, 
 • budowanie klimatu sprzyjającego uczeniu się przez całe życie, 
 • zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych, pomocy dydaktycznych, 
 • umożliwianie rozwoju zainteresowań uczniów, 
 • wspomaganie rodziców w procesie wychowania, 
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanie wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Działanie Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach będzie nakierowane na ucznia jako najważniejszy podmiot szkoły. Służyć temu będzie:
 • stworzenie klimatu przyjaznego uczeniu się (atmosfera pracy i nauki bezpośrednio wpływa na  stworzenie optymalnych warunków do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantuje dobre oraz  skuteczne uczenie się)
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole
 • właściwe prowadzenie nadzoru pedagogicznego, wdrażanie wniosków z ewaluacji pracy szkoły, prowadzenie diagnoz i analiz w różnych obszarach funkcjonowania szkoły
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w obszarze doskonalenia procesu dydaktycznego 
 • zacieśnienie współpracy z rodzicami uczniów
 • wzmocnienie procesu wychowawczego poprzez promowanie wartości np. szacunku do drugiego człowieka, poszanowania dziedzictwa historycznego i kulturowego, odpowiedzialności, sumienności
 • współpraca z pracodawcami, wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej, w tym o kursy umiejętności zawodowych i kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
Podejmowane działania będą miały na celu: 
 • poprawę wyników nauczania ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  i maturalnych
 • przygotowanie absolwentów do efektywnego poruszania się na rynku pracy i uczenia się przez całe życie
 • szeroko pojęty rozwój szkoły (zarówno jej doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne, jak i poszerzanie oferty edukacyjnej). 

Zadania, działania do zrealizowania i planowane efekty w poszczególnych obszarach:

Obszar

Cele

Działania

Planowane efekty

Kształcenie zawodowe

 

 • przygotowanie uczniów do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • przygotowanie do kontynuowania nauki
  w szkołach wyższych technicznych
 • zdobywanie przez uczniów kwalifikacji w zawodzie
 • nawiązanie efektywnej współpracy z wiodącymi zakładami pracy oraz
  z uczelniami wyższymi,
  w tym m.in. tworzenie klas patronackich

 

 

 

 

 

 

 

 • efektywna analiza wyników egzaminów zewnętrznych
 • wzmocnienie pracy zespołowej nauczycieli
 • włączenie pracodawców
  w promowanie kształcenia zawodowego
 • bieżąca diagnoza postępów uczniów
 • doradztwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej
 • podnoszenie świadomości uczniów o korzyściach posiadania kwalifikacji
  w zawodzie
 • kształcenie modułowe
  w wybranych zawodach na bazie warsztatów szkolnych
 • prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
  i rozwijających zainteresowania techniczne uczniów
 • modyfikacja programów nauczania w celu lepszego przygotowania młodzieży
  do wykonywania pracy zawodowej
 • konsultowanie programów nauczania zawodów w celu dostosowania ich do oczekiwań pracodawców reprezentujących regionalny rynek pracy
 • współuczestniczenie zakładów pracy w procesie kształcenia zawodowego
 • wdrożenie dualnego kształcenia w zawodach
 • zaangażowanie pracodawców
  w kształcenie zawodowe (m.in. fundowanie stypendiów i  nagród, tworzenie klas patronackich, organizowanie zajęć
  w zakładach pracy itp.)
 • przygotowanie atrakcyjnej oferty praktyk i staży zawodowych oraz kursów nadających uprawnienia
  i kursów umiejętności
 • organizowanie warsztatów
  i laboratoriów szkolnych do kształcenia w zawodach na wysokim poziomie technicznym / technologicznym dostosowanym do potrzeb rynku pracy
 • podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli (odbywanie staży i praktyk
  w zakładach pracy)
 • wzrost ilościowy i jakościowy wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • podejmowanie przez młodzież pracy zawodowej bezpośrednio po szkole
 • dostosowanie oferty szkoły
  i programów nauczania
  w zawodach do potrzeb pracodawców
 • wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnieniem absolwentów szkoły
 • wzrost liczby absolwentów rozpoczynających
  i prowadzących działalność gospodarczą
 • wzrost liczby absolwentów kontynuujących naukę na studiach wyższych technicznych
 • wzrost atrakcyjności
  i jakości  kształcenia zawodowego
 • zdobycie przez młodzież doświadczenia zawodowego

 

Kształcenie ogólne

 • przygotowanie uczniów
  do kontynuowania nauki
  w szkołach wyższych
 • wzmocnienie efektywności pracy nauczycieli w zespołach przedmiotowych
  i oddziałowych

 

 • analiza wyników egzaminów zewnętrznych i efektywne wdrażanie wniosków
  z analizy do pracy nauczyciela
 • stała diagnoza postępów uczniów
 • prowadzenie zajęć wyrównawczych pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego
 • prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów
 • wzrost liczby uczniów zdających egzamin maturalny
 • wzrost liczby uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych
 • wzrost ilościowy
  i jakościowy wyników egzaminów maturalnych

 

Kompetencje kluczowych

 • doskonalenie kompetencji kluczowych w nauczaniu przedmiotów zawodowych
  i ogólnokształcących
 • poszerzenie oferty zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe
 • prowadzenie edukacji
  w zakresie planowania, organizowania i oceny własnej nauki
 • stosowanie metod pracy zespołowej do rozwiązywania problemów w sposób kreatywny
 • praca metodą projektów
 • wykorzystywanie aktywizujących metod oraz technologii informacyjnej
  w nauczaniu przedmiotów zawodowych
  i ogólnokształcących
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez udział
  w różnych formach doskonalenia zawodowego
 • stałe monitorowanie przyrostu wiedzy
  i umiejętności uczniów, diagnozowanie trudności
  w uczeniu się i nauczaniu
 • posiadanie przez uczniów kompetencji kluczowych, takich jak umiejętność: planowania, organizowania i oceny własnej pracy; współpracy oraz posługiwanie się nowoczesnymi technologiami; rozumienia, wykorzystywania
  i przetwarzania tekstów; formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych; komunikowania się
  w języku ojczystym; wyszukiwania, selekcjonowania
  i krytycznej analizy informacji
 • podniesienie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
  i egzaminów maturalnych

Potrzeby
i problemy uczniów,

promowanie osiągnięć

 • znajomość potrzeb
  i problemów uczniów
 • uczestniczenie uczniów
  w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych
 • przeciwdziałanie zagrożeniom (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów

 

 • uwzględnienie opinii uczniów i rodziców w planowaniu pracy szkoły
 • dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do potrzeb
  i zainteresowań uczniów
 • pomoc uczniom
  w rozwiązywaniu problemów
 • systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów
 • udział w akcjach promujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną
 • motywowanie  uczniów do rozwoju własnych zainteresowań 
 • aktywizowanie do udziału
  w konkursach, olimpiadach, zawodach
 • organizowanie wycieczek
  i konkursów
 • promowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły oraz
  w mediach lokalnych
 • szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów
  w zakresie profilaktyki
  i przemocy
 • wzrost atrakcyjności szkoły w opinii uczniów, rodziców
  i środowiska lokalnego
 • spadek absencji uczniów
 • wzrost liczby uczestników
  i laureatów konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych
 • zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie ,,wypadających’’
  z systemu edukacyjnego
 • wzrost świadomości uczniów i rodziców dotyczącej uzależnień oraz przemocy

Współpraca
z rodzicami, pracodawcami, środowiskiem lokalnym

 • zacieśnienie współpracy
  z partnerami szkoły

 

 • zaangażowanie rodziców
  do udziału w przedsięwzięciach szkoły
 • udział uczniów i rodziców
  w opiniowaniu procesu edukacyjnego uczniów
  oraz pracy szkoły
 • konsultowanie programów nauczania przedmiotów zawodowych w celu dostosowania ich do oczekiwań pracodawców reprezentujących regionalny rynek pracy
 • współpraca z pracodawcami przy tworzeniu programów nauczania zawodów, programów praktyk i staży oraz programów różnych kursów i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
 • współpraca z pracodawcami
  w celu podniesienia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • organizowanie spotkań młodzieży z przedstawicielami środowiska zawodowego
 • organizowanie przedsięwzięć we współpracy ze  środowiskiem lokalnym oraz
  z organizacjami pozarządowymi
  z wykorzystaniem m.in. toru kartingowego
 • działania na rzecz środowiska lokalnego
 • organizowanie wizyt studyjnych, wycieczek edukacyjnych w zakładach pracy, fabrykach itp.
 • wzrost ilości przedsięwzięć realizowanych we współpracy z rodzicami, pracodawcami, środowiskiem lokalnym
  i organizacjami pozarządowymi
 • wzrost rangi rodziców
  i pracodawców
  w działaniach organizowanych przez szkołę

 

Wychowanie ku wartościom

 • kształtowanie postaw etycznych, obywatelskich
  i patriotycznych
 • przeciwdziałanie agresji
  i przemocy
 • prezentowanie i promowanie przykładów etycznych postaw
  i wzorowych zachowań
  w szkole i poza szkołą
 • wpływanie na postawy uczniów w kierunku zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości
  i rzetelności
 • potępianie negatywnych postaw uczniów i wyciąganie konsekwencji
  w przypadku łamania norm społecznych
 • udział uczniów
  w działalności prospołecznej
  i wolontariacie, uroczystościach szkolnych, miejskich i państwowych
 • spadek negatywnych zachowań i postaw uczniów
 • wzrost pozytywnych zachowań uczniów
 • wzrost zaangażowania uczniów w projekty prospołeczne
  i wolontariat

 

Oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku pracy

 • dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

 

 • współpraca z pracodawcami, Powiatowym Urzędem Pracy
  i innymi instytucjami
  w obszarze analizy rynku pracy
 • analizowanie oferty edukacyjnej pod kątem potrzeb rynku pracy i jej dostosowanie do potrzeb
  i zainteresowań uczniów
 • kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy
 • konsultowanie programów nauczania zawodów lub ich współtworzenie
  z pracodawcami
 • programy nauczania zawodów dostosowane do potrzeb pracodawców
 • rozszerzanie oferty kształcenia w zawodach, specjalnościach (m.in. poprzez organizowane formy kursowe)
 • wdrożenie dualnego systemu kształcenia
  w zawodach
 • absolwent aktywnie poruszający się na rynku pracy

Rozwój zawodowy nauczycieli

 • organizowanie nowoczesnego, przyjaznego uczniowi procesu dydaktyczno-wychowawczego  
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • wzmacnianie efektywnej współpracy między nauczycielami
 • wzrost atrakcyjności zajęć edukacyjnych
 • wzrost efektywności
  i jakości procesu edukacyjnego

Baza dydaktyczna

 • modernizacja bazy dydaktycznej – budowa warsztatów szkolnych, adaptacja pomieszczeń do potrzeb praktycznej nauki zawodów 
 • remont bazy sportowo-rekreacyjnej

 

 • stała diagnoza wyposażenia
 • aplikowanie wniosków
  o środki finansowe na doposażenie bazy dydaktycznej, sportowo-rekreacyjnej

 

 • doposażone pracownie do przedmiotów zawodowych
  i ogólnokształcących
  w pomoce dydaktyczne
 • wyremontowany obiekt sportowy
 • boisko wielofunkcyjne
 • wzrost atrakcyjności
  i jakości kształcenia
 • warsztaty i laboratoria do praktycznej nauki zawodów

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies