Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Zamknij
Wyszukaj
Zamknij okno

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego z siedzibą w Suwałkach przy ul. Sikorskiego 21 reprezentowany przez dyrektora szkoły.
2. Został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iodpm@wp.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka – ucznia szkoły przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia szkoły i działań dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na:
1) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, klasy oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej szkoły, gablotach w siedzibie szkoły, publikacji w prasie i ich portalach
2) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki oświatowej.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. 
5. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, tj. podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi IT, doradztwa prawnego, księgowe i sprawozdawcze, przy czym wszystkie ww. podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z ADO i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej szkoły www.zs6.pl, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez okres bieżącego roku szkolnego. 
9. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Programy
projekty
współpraca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies