Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Zamknij
Wyszukaj
Zamknij okno

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - plan realizacji na rok szkolny 2023/2024

I.Cel ogólny doradztwa zawodowego

Celem ogólnym doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.

II.TREŚCI PROGRAMOWE DLA KLAS TECHNIKUM

Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

 1. sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);
 2. ustala obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;
 3. określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
 4. rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 5. analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 6. określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

 1. analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;
 2. określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje, z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy;
 3. porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika;
 4. konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;
 5. określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej;
 6. sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;
 7. przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 8. charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;
 9. charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

 1. korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
 2. analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;
 3. określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;
 4. analizuje możliwości kontynuowania nauki.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

 1. ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 2. sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;
 3. dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

 

III.TREŚCI PROGRAMOWE DLA KLAS BRANŻOWEJ SZKOLY I STOPNIA

Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

 1. sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);
 2. określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;
 3. określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
 4. rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 5. analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 6. określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

 1. analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;
 2. określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje, z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy;
 3. porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika;
 4. konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;
 5. określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej;
 6. sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;
 7. przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 8. charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;
 9. charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

 1. korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
 2. analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego
 3. i europejskiego systemu kwalifikacji;
 4. określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;
 5. analizuje możliwości kontynuowania nauki.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

 1. ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 2. sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu
 3. własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;
 4. dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

 

IV.zagadnienia z doradztwa zawodowego realizowane na poszczególnych zajęciach edukacyjnych

Tabela uzupełniania przez nauczycieli we współpracy z zespołem ds. doradztwa zawodowego.

Lp.

Działania i tematy z zakresu doradztwa zawodowego

Odbiorcy

Termin

Osoby

odpowiedzialne

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Warunki i sposoby realizacji programu

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji w trakcie:

 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami,
 • lekcji obowiązkowych i dodatkowych,
 • zajęć edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego (lub innych specjalistów, wychowawców i nauczycieli),
 • wizyt studyjnych na uczelniach wyższych, w zakładach pracy, uczniowski wolontariat,
 • udostępniania informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni),
 •  krzewienia samodzielnego pozyskiwania przez ucznia informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).

Szczegóły realizacji działań związanych z  doradztwem zawodowym na dany rok szkolny zawiera plan realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

VI.Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Szkoła współpracuje z przedsiębiorstwami, stale rozszerza kontakty z pracodawcami, utrzymuje z nimi relacje, co pozwala śledzić bieżące potrzeby pracodawców, ale również budować system praktycznej edukacji zawodowej, w którym proces edukacyjny odbywa się zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy. Zasady współpracy określają umowy, porozumienia.

VII.Ewaluacja

 • Ewaluacja WSDZ jest stałym elementem wdrażania działań doradczych w szkole, aby propozycje w zajęć były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców.
 • Ewaluacja zawierać będzie informacje pozyskane z badań wychowawców i nauczycieli, takich jak: wywiadów,  informacji dotyczącej  losów absolwentów, analizy dokumentacji szkolnej, jak i z przeprowadzonych zajęć doradczych.
 • Zespół ds. doradztwa zawodowego sporządzi sprawozdanie i przedstawi dyrektorowi szkoły na koniec roku szkolnego.

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Działania – metody i formy realizacji
(przykłady i pomysły)

Odbiorcy

Termin

Osoby

odpowiedzialne

Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego (zapotrzebowanie na informacje dotyczące kariery zawodowej oraz zapotrzebowanie na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej)

wszystkie klasy

rok szkolny 2023/2024

nauczyciele

Realizacja treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego uwzględnionych w programie WSDZ

wszyscy uczniowie

rok szkolny 2023/2024

wszyscy nauczyciele

Zebrane informacji o absolwentach szkoły.

absolwenci szkoły

rok szkolny 2023/2024

wychowawcy

Godziny dostępności nauczyciela – konsultacje indywidualne, grupowe w zakresie doradztwa zawodowego.

wszyscy uczniowie i rodzice

rok szkolny 2023/2024

wszyscy nauczyciele

Zastępstwa doraźne.

w wyznaczonych przez dyrekcję klasach

na bieżąco

wyznaczeni nauczyciele

Udział w targach edukacyjnych.

uczniowie szkół podstawowych i rodzice

cały rok

uczniowie oraz nauczyciele i zespół ds. promocji szkoły

Organizacja wizyt studyjnych w zakładach pracy.

 

uczniowie

 

według potrzeb

chętni nauczyciele

Organizacja spotkań ze specjalistami rynku pracy, współpraca z instytucjami.

 

uczniowie

 

według potrzeb

chętni nauczyciele

Współpraca nauczycieli, dzielenie się materiałami oraz doświadczeniem.

nauczyciele

według potrzeb

wszyscy nauczyciele

Przesłanie linków do certyfikowanego szkolenia on-line

wszyscy nauczyciele

wrzesień 2023

Anita Wasilewska

Szkolenie z zakresu narzędzi Europass CV.

dla 30 uczniów z programu Erasmus

listopad 2023

Joanna Kalejta

Ogólnopolski tydzień kariery.

zainteresowani uczniowie

październik 2023

Joanna Kalejta

 

 

Programy
projekty
współpraca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies