Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Zamknij
Wyszukaj
Zamknij okno

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

w roku szkolnym 2020/2021

Zadania programu:

 • Wspomaganie uczniów w jak najpełniejszym rozwoju intelektualnym i osobowościowym, w precyzowaniu celów życiowych i ich realizacji.
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, pielęgnowanie tradycji szkolnych.
 • Dokonywanie regularnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, postaw prozdrowotnych uczniów
 • Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno - komunikacyjnych.

W tworzeniu Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego nacisk został położony na diagnozę środowiska szkolnego i identyfikację problemów tzn. rozpoznanie obszarów trudnych, czynników chroniących i ryzyka dotyczących uczniów szkoły.

Diagnozy potrzeb i problemów dokonano na podstawie:

 • analizy dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne i protokoły zebrań rady pedagogicznej)
 • spostrzeżeń i uwag wychowawców klas
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika
 • ankiet

Temat ankiet

Ilość osób, które brały udział w badaniu

Nauczyciele

Rodzice

Uczniowie

Profilaktyka uzależnień

35

42

152

Realizacja wspierania uczniów zdolnych i słabych

57

 

 

Realizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

41

190

392

Diagnoza profilaktyki i wychowania – klasy I

-

-

85

Rozpoznane czynniki ryzyka:

 • dostęp do mediów i portali społecznościowych w zakresie zdobywania wiedzy w zakresie środków zmieniających świadomość oraz preferowania ryzykownych zachowań
 • uzależnienia w rodzinach niektórych uczniów
 • przemoc w rodzinach niektórych uczniów
 • nadzór kuratoryjny nad rodzinami niektórych uczniów
 • zła sytuacja społeczno-ekonomiczna niektórych rodzin
 • agresja werbalna w relacjach pomiędzy uczniami
 • zachowania lekceważące i niepożądane w relacjach uczeń-uczeń; uczeń-nauczyciel

Rozpoznane czynniki chroniące:

 • znajomość sytuacji uczniów
 • silne więzi uczniów z rodzicami
 • zainteresowanie ze strony wielu rodziców sprawami dziecka (ułatwiona kontrola postępów w nauce oraz frekwencji uczniów dzięki i dziennikowi)
 • wyznawane wartości moralne i religijne
 • zainteresowania uczniów nauką i własnym rozwojem
 • motywacja uczniów do zdobycia pracy.

Obszary problemowe wynikające z przeprowadzonej diagnozy:

 • często nieusprawiedliwiona absencja uczniów na zajęciach szkolnych
 • zagrożenia związane z piciem alkoholu, paleniem papierosów i zażywaniem dopalaczy
 • niska motywacja do nauki w zestawieniu z wysoką konkurencją na rynku pracy.

Działania zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym szkoły poddano ewaluacji w czerwcu 2020 r.

Program został zmodyfikowany we wrześniu 2020 r. o treści i działania uwzględniające:

 • priorytety polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021
 • wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji działań realizowanych w ramach Programu Wychowawczo Profilaktycznego Szkoły (czerwiec 2020)
 • wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych (czerwiec 2020)
 • potrzeby klientów szkoły (uczniów, rodziców, nauczycieli wynikające ze specyfiki funkcjonowania szkoły)

Na terenie szkoły stwarza się różnorodne sytuacje wychowawczo – edukacyjno – profilaktyczne umożliwiające osiągnięcie założonych celów wychowawczych i profilaktycznych. Są to między innymi konkursy, uroczystości i imprezy szkolne, które pozwalają realizować założone cele wychowawczo-profilaktyczne oraz kształtować postawy uczniów. Ważną rolę pełnią również wycieczki edukacyjne i udział w zadaniach organizowanych przez inne podmioty oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Obszary do realizacji zadań 

Termin realizacji – cały rok szkolny

Osoby odpowiedzialne – wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, bibliotekarz

Sposoby ewaluacji – rozmowa, obserwacja, ankiety, analiza dokumentów szkolnych

 

Zadania

Sposoby/formy realizacji

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i miejsc pamięci narodowej

Organizacja uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Obchody Dnia Patrona.

Organizacja obchodów świąt narodowych

Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich z poszanowaniem wartości uniwersalnych, narodowych,

państwowych i lokalnych

Organizacja działań charytatywnych

Działalność samorządu uczniowskiego.

Promocja szkoły.

Kształtowanie postaw czynnego współuczestnictwa w kulturze

Realizacja treści na zajęciach z historii, języka polskiego oraz w ramach godzin z wychowawcą.

Planowanie i organizowanie wycieczek do miejsc kultury narodowej. Udział w przedsięwzięciach kulturalnych oferowanych przez instytucje kultury.

Zapoznanie z prawami i wolnościami obywatelskimi

Godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych, wycieczki do instytucji

Kształtowanie konstruktywnych zachowań podczas imprez i zawodów sportowych (kulturalne kibicowanie)

Realizacja treści na zajęciach z wychowania fizycznego.

Udział w imprezach sportowych.

Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych poprzez działanie na rzecz środowiska lokalnego.

Popularyzacja wolontariatu.

Lekcje wychowawcze i lekcje religii o tematyce związanej z hierarchią wartości.

Lekcje wychowawcze i języka polskiego, plastyki o ideałach i autorytetach w literaturze, filmie, sztuce.

Zachęcanie do nauki - motywacja

Wdrażanie metod i technik aktywizujących w pracy z uczniami

Kształtowanie systemu wartości uczniów zgodnie z przyjętymi normami społecznymi oraz określenie celów życiowych

Docenienie wysiłków uczniów poprzez gratyfikację za osiągnięcia i umiejętności

Edukowanie uczniów z tematów skutecznych metod i technik uczenia się i jego planowania a także gospodarowania czasem wolnym

Wsparcie w motywacji do nauki

Rozwijanie kreatywności i wrażliwości wychowanków poprzez rozszerzanie zainteresowań i samodzielności

Realizacja treści na zajęciach edukacyjnych z wszystkich przedmiotów.

Organizowanie konkursów szkolnych.

Motywowanie uczniów do udziału w konkursach, zawodach.

Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych.

Organizacja zajęć dodatkowych.

Udział w projektach

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Doskonalenie poprzez rozwijanie umiejętności społecznych

Zachęcanie uczniów do podejmowania działalności samorządowej, udziału w projektach, działalności charytatywnej oraz wolontariatu,

Zajęcia kształtujące: postawy prospołeczne, poczucie własnej wartości, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, modele komunikacji, sposoby konstruktywnych rozwiązywań konfliktów

Przekazanie wiedzy dotyczącej radzenia sobie z agresją i przemocą oraz nieulegania negatywnej presji rówieśniczej  

Kształtowanie postawy odznaczającej się szacunkiem i tolerancją wobec mniejszości

Pielęgnowanie wartości uniwersalnych i przestrzeganie norm społecznych

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Stwarzanie okazji do praktyki umiejętności mądrego podejmowania decyzji szczególnie w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu

Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i cudzą własność

Kształtowanie odpowiedzialnych postaw poprzez okazywanie poszanowania własności

Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

Adaptacja i integracja uczniów w zespołach klasowych.

Wspieranie procesu adaptacyjnego w nowej grupie rówieśniczej realizowane na godzinach z wychowawcą

Kreowanie zasad odpowiedzialności za drugiego człowieka i własne czyny, które wpływają na relacje w grupie.

Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki problemu

Zapoznanie z konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Porady dla rodziców w gabinecie pedagoga szkolnego,

Uaktywnienie rodziców w rozwiązywaniu sytuacji trudnych dotyczących ich dzieci

Edukowanie rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów stosowania przemocy wobec dziecka a także poszerzania umiejętności postępowania w tego typu sytuacjach

Umożliwienie rodzicom uczestniczenia w spotkaniach poświęconych tematyce: pozytywnych relacji opartych na szacunku i zaufaniu, uzależnień, prawidłowym rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, działania w sytuacjach problematycznych, kryzysowych, rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji psychoaktywnych

Zapoznanie ze skutecznych działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi

Przekazywanie informacji o placówkach udzielających pomocy

Informowanie rodziców o niepokojących sygnałach dotyczących funkcjonowania ich dzieci na terenie szkoły,

Sposoby reagowania w sytuacji zagrożenia narkomanią oraz w innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów,

Poinformowanie o obowiązujących procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych

Zachęcanie rodziców do działania na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły

Frekwencja

Przekazanie informacji uczniom o obowiązującej Procedurze zapobiegania wagarom

Reagowanie i stosowanie ustalonych zasad w procedurze poprzez wyciąganie konsekwencji

Monitorowanie sytuacji frekwencji uczniów

Poszerzanie wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie tematyki związanej z profilaktyką.

Doskonalenie wiedzy nauczycieli w zakresie zasad podejmowania skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych, na temat potrzeb rozwojowych uczniów, rodzajów uzależnień i substancji odurzających poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach

Zapoznawanie z nowymi koncepcjami i metodami pracy z uczniem oraz z rodzicami lub opiekunami,

Procedury udzielania pomocy w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka,

Edukacja na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy nauczycieli i wychowawców z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Zdrowie – edukacja zdrowotna – fizyczna

Uświadomienie wartości życia ludzkiego. Poprzez propagowanie zdrowego stylu życia.

Wspieranie i rozwijanie aktywności fizycznej

Poszerzenie wiedzy w zakresie racjonalnego odżywiania się,

Uświadomienie zasadności pozyskiwania substancji odżywczych potrzebnych do prawidłowego rozwoju poprzez wprowadzanie do diety owoców i warzyw.

Zapoznanie ze zasadami racjonalnego odżywiania się poprzez

Motywowanie do spożywania zdrowych posiłków,

Tworzenie nawyków wykonywania ćwiczeń ruchowych,

Przedstawienie korzyści z aktywnego spędzania czasu,

Poszukiwanie z młodzieżą alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

Profilaktyka działań skupionych na rozwiązywaniu problemów natury psychicznej. (depresja, zaburzenia nastroju, nerwice, zachowania i ruminacje samobójcze)

Prowadzenie zajęć psychoedukacjnych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na tematy, wyjaśniające przyczyny sposoby objawiania się zaburzeń jedzenia, nerwic, depresji, zachowań i ruminacji suicydalnych wśród młodzieży

Organizacja zajęć dotyczących radzenia sobie z emocjami, ze stresem

Stwarzanie przyjaznych uczniom, warunków nauki w czasie lekcji

Prowadzenie zajęć wychowawczych na temat: radzenia sobie z nieśmiałością i odrzuceniem

Profilaktyka zagrożeń wirusem HIV i zachowań ograniczających ryzyko zachorowania

Uświadomienie zagrożenia zakażenia HIV

„Żyję bez ryzyka AIDS”,  Szkolny konkurs o HIV/AIDS dla uczniów klas pierwszych   

Organizowanie działań o charakterze rekreacyjnym – prozdrowotnym modelujących promocję zdrowia

Realizacja treści dotyczących zdrowego stylu życia na zajęciach z wychowawcą oraz na lekcjach przedmiotowych

Inicjowanie działań w tym zakresie i propagowanie wzorców dbałości o formę psychiczną i fizyczną uczniów,

Przygotowywanie aktualnych informacji w gablotach, na szkolnej stronie internetowej, związanych z tematyką z promocji zdrowia oraz profilaktyką uzależnień,

Realizacja programów prozdrowotnych, takich jak np.: „Profilaktyka nowotworowa”,

„Kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet”

Program edukacyjny „Stres pod kontrolą”,

Programu edukacyjno-prewencyjny „Anoreksja, Bulimia, Ortoreksja – zaburzenia odżywiania prowadzące do chorobowego wyniszczenia organizmu”.

Konkurs szkolny „Anoreksja i bulimia”- dla uczniów klas pierwszych

Edukacja na zajęciach lekcji biologii w zakresie zasady racjonalnego odżywiania,
chorób układu pokarmowego i układu krążenia, nadwaga i otyłość - obliczanie BMI - warsztaty dla klas pierwszych
 „AFS - szkoła wolna od uzależnień”, „Światowy Dzień zdrowia”, „Zimowa szkoła bezpieczeństwa”, „Letnia szkoła bezpieczeństwa”, „Profilaktyka grypy i chorób grypopodobnych”,

Realizowanie programów zdrowotnych programów profilaktycznych we współpracy z PSSE, MKRPA, Poradnią PP i UM:

„Krajowy program zapobiegania HIV i zwalczania AIDS”,

„Ogólnopolski Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia Tytoniu” Szkodliwość palenia tytoniu - konkurs wiedzy dla klas drugich,

„Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, „Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii”, „Kontrola własnego  stanu zdrowia - pogadanka dla klas pierwszych i drugich .

„Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego”

Profilaktyka uzależnień (substancje zmieniające świadomość, alkohol, narkotyki dopalacze, papierosy i urządzenia typu e –papieros.

Profilaktyka uzależnień od Internetu, multimediów i behawioralnych.,

Przybliżenie wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych (cukrzycy, nadciśnienia, chorób serca, otyłości, chorób nowotworowych), Szkolny konkurs pt.” Co wiemy o chorobach cywilizacyjnych? Dla uczniów klas pierwszych

Profilaktyka chorób zakaźnych (wirusy, grypa, COVID 19) i nowotworowych

Zwiększenie świadomości uczniów dotyczących zachorowań na wirusy, grypę, (COVID19)

Przedstawienie sposobów rozprzestrzeniania i zarażenia się,

Zadania wynikające z procedur szkolnych (COVID 19)

Poinformowanie o skutecznych sposobach ochrony przed zarażeniem,

Poszerzenie świadomości zdrowotnej młodzieży dotyczącej chorób nowotworowych (dostrzeganie niepokojących objawów wczesna diagnoza)

Poszerzenie wiedzy o czynniki ryzyka powstawania raka piersi,

Poszerzanie wiedzy na temat nowotworów skóry -czerniak

Zapoznanie z techniką i zasadami samobadania piersi,

Oswojenie i zminimalizowanie lęku przed rakiem,

Wczesna diagnoza większa szansa na zupełne wyleczenie- edukowanie

Współpraca z rodzicami i instytucjami w celu budowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia

 

Rozwijanie zdolności rozwiązywanie problemów poprzez identyfikację ryzyka, kreatywne poszukiwanie alternatyw, przewidywanie konsekwencji własnych działań.

Zbieranie oczekiwań rodziców w zakresie potrzeb związanych z dostarczeniem wiedzy i pomocnej we wspieraniu rozwoju dziecka.

Prelekcje dla rodziców na zebraniach wynikające z potrzeb rodziców, obserwacji nauczycieli.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

Realizacja edukacji prawnej poprzez spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Sądu oraz inne podmioty,

Kultywowanie tradycji szkoły,

Zapoznanie uczniów klas pierwszych z prawami i obowiązkami ucznia,

Realizacja zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych

Działania profilaktyczne mające na celu integrację oraz nabycie przez uczniów umiejętności życiowych

Aranżowanie działań mających na celu poczucie w uczniu bezpiecznej i przyjaznej atmosfery w szkole.

Motywowanie uczniów do czynnego udziału w organizacji imprez szkolnych,

Dostrzeganie zachowań agresywnych i podejmowanie działań interwencyjnych Stanowcze reagowanie na sytuacje konfliktowe wewnątrz grupy klasowej połączone z kreatywnym poszukiwaniem rozwiązań przy czynnym udziale uczniów

Obserwacja zachowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

Informowanie uczniów, rodziców, nauczycieli o normach prawnych i procedurach postępowania w przypadku naruszenia prawa szkolnego,

Stosowanie procedur postępowania w sytuacji łamania postanowień statutu szkoły,

Wykorzystywanie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów,

Pełnienie dyżurów nauczycieli na terenie szkoły w trakcie przerw,

Stwarzać sytuacje i podejmować działania mające na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi sytuacjami związanymi z używaniem Internetu poprzez uwrażliwianie nauczycieli na problem cyberprzemocy i innych zagrożeń istniejących

organizowanie zajęć z zakresu edukacji medialnej,

- monitorowanie przez nauczycieli informatyków pracy uczniów przy pomocy komputera,

-wyjaśnienie technik  manipulacyjnych zawartych w reklamach,

Przekazywanie aktualnych informacji o instytucjach świadczących pomoc w sytuacji wystąpienia problemu uzależnieniem od Internetu i współpraca ze specjalistami z ośrodków zajmującymi się rożnego rodzaju terapią uzależnień, zapraszanie -specjalistów na spotkania z uczniami i rodzicami,

Zajęcia warsztatowe w grupach rozmowy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami na tematy dotyczące używek,

Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i wychowawców do prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania przemocy, w tym cyberprzemocy,

Propagowanie życzliwości poprzez zobowiązywanie społeczności szkolnej do odnoszą się do siebie kulturalnie i z szacunkiem

Poprawa frekwencji uczniów w szkole i zapobieganie trudnościom dydaktycznym i wychowawczym.

Przestrzeganie zasad ustalonych w procedurze zapobiegania wagarom.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych, dotyczących wpływu frekwencji na poziom wiedzy ucznia,

Realizacja kryterialnego oceniania zachowania uczniów,

Inicjowanie indywidualnych spotkań z rodzicami szczególnie w przypadku negatywnych zachowań ucznia, 

Indywidualne, interwencyjne rozmowy pedagoga, wychowawców z rodzicami i uczniami o wysokiej absencji,

Stosowanie indywidualizacji, personalizacji pracy z uczniem, oraz dostosowywanie wymagań do ich potrzeb,

Udział w programach i projektach realizowanych w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów,

Prowadzenie zajęć wyrównawczych i konsultacji dla uczniów z trudnościami,

Monitorowanie występujących trudności dydaktycznych i wychowawczych,

Zachęcanie uczniów do wykonywania dodatkowych zadań w ramach poszczególnych przedmiotów,

Udzielenie wsparcia uczniom z trudnościami, ochrona zdrowia psychicznego młodzieży

 

Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów rozpoczynających naukę oraz w kolejnych latach (analiza dokumentów ucznia, w tym dokumentacja zdrowotna, analiza wyników ankiet, obserwacja, wywiad ),

Dostosowanie i indywidualizacja wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych

Edukacja w zakresie psychoedukacji na temat eliminowania nadmiernego stresu i napięcia emocjonalnego,

Organizowanie zajęć z zakresu umiejętności społecznych i psychologicznych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Edukacja w zakresie bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, zapobiegania urazom i udzielania pierwszej pomocy.

Przypominanie i edukowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, dławienia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego,

Współpraca z PWSZ w Suwałkach – ratownictwo medyczne (udzielanie pierwszej pomocy)

Zwiększenie kompetencji w zakresie sposobu zachowania się w sytuacji zagrożenia,

Utrwalanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,

Przeciwdziałanie różnym formom agresji i przemocy w szkole

Zapoznawanie z przepisami prawa,

Przedstawienie metod i technik radzenia sobie z przeżywaniem silnych emocji,

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

Poszukiwanie przyczyn zachowań agresywnych,

 

Działania zaradcze i naprawcze w zakresie problemów natury psychicznej takich jak np. zaburzenia nastroju, nerwice, depresje, samobójstwa, zaburzenia jedzenia.

Poszerzanie wiedzy wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat przyczyn i objawów zaburzeń jedzenia, nerwic, depresji, samobójstw wśród młodzieży,

Przeprowadzanie zajęć dotyczących radzenia sobie z emocjami, ze stresem,

Organizacja zajęć wychowawczych o tematyce radzenia sobie z nieśmiałością i odrzuceniem,

Indywidualne spotkania uczniów z pedagogiem,

Umożliwianie uczniom udziału w zajęciach warsztatowych rozwijających umiejętności społeczne

Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy), substancji psychotropowych i środków zastępczych

Rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji na temat środków odurzających i konsekwencjach ich stosowania,

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności samoświadomości, samooceny i samodyscypliny,

Zwiększanie umiejętności interdyscyplinarnych, a w szczególności umiejętności empatycznych, współpracy, komunikowania się oraz rozwijania konfliktów,

Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów.

Rozwijanie zdolność do wybierania pozytywnych, a nie negatywnych stylów życia,

Kształtowanie odpowiedzialności, jako właściwego wzorca do naśladowania przez innych obejmująca między innymi styl życia, postawy wobec używania środków odurzających), podejmowanie rozsądnych decyzji,

Realizacja zajęć i programów na temat środków uzależniających i substancji psychoaktywnych,

Organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie uzależnień i konsekwencjach prawnych posiadania substancji niedozwolonych.

Udział w kampaniach społecznych i inicjatywach lokalnych,

Kierowanie uczniów do miejsc udzielania specjalistycznej pomocy w zakresie uzależnień

Przeprowadzenie prelekcji dla rodziców uczniów na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz innych substancji psychoakty

Cele ewaluacji:

 • uzyskanie informacji o efektach zrealizowanych działań
 • sprawdzenie stopnia osiągnięcia założonych celów, ocena sposobu realizacji pod kątem skuteczności działań.

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i analizie oraz ocenie pod kątem efektywności działań. Ewaluacja zrealizowanych działań służy podniesieniu jakości działań, opracowaniu wniosków oraz rekomendacji na przyszłość.

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja i analiza zachowań uczniów,
 • obserwacja postępów w nauce,
 • analiza frekwencji uczniów na zajęciach dydaktycznych,
 • statystyka udziału w konkursach

Narzędzia ewaluacji: 

 • ankieta,
 • obserwacja
 • analiza dokumentacji szkolne

Tematyka obowiązkowa zajęć z wychowawcą

klasy I

Wrzesień

 1. Organizacja życia i pracy w naszej szkole, prawa ucznia, prawa człowieka
 2. Przełamanie onieśmielenia. Poznajmy się bliżej - co nas łączy – prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.

Październik

 1. Współpraca i pomoc grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych. Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat.
 2. Cyberbulling – cyberprzemoc. Czy odpowiedzialnie korzystam z nowych mediów?
 3. Uczucia – identyfikacja i nazywanie uczuć.
 4. Wymagania i oczekiwania pracodawców.

Listopad

 1. Dopalacze i narkomania - zagrożenia naszej osobowości.
 2. Umiejętności życiowe nastolatków (podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, samokontrola itp.).
 3. Czy jestem tolerancyjny? Czy szanuje i akceptuję prawa innych 16 listopada Dniem Tolerancji.

Grudzień

 1. Tradycja obchodzenia Mikołajek, wigilia klasowa. Święta religijne w tradycji naszego kraju.
 2. Gospodarowanie środkami finansowym – oszczędzanie - jak to się robi?

Styczeń

 1. Jak radzić sobie ze stresem?
 2. Poszanowanie własności - problem kradzieży i wandalizmu.

Luty

 1. Jak Cię widzą tak Cię piszą - higiena osobista, estetyczny wygląd.
 2. Jak gospodarować czasem. Czas pracy, czas wolny.

Marzec

 1. Mowa ciała, czyli komunikacja pozawerbalna.
 2. Asertywność –pożądana umiejętność.
 3. Jak zdrowo się odżywiać?

Kwiecień

 1. Problemy okresu dojrzewania..
 2. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych.

Maj

 1. Święta majowe. Patriotyzm w życiu młodego Polaka.
 2. Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno-gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.).
 3. Lekcja z cyklu „POLECAM” ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp. 35.Moje umiejętności moją szansą.

Czerwiec

 1. Moje sukcesy i porażki w klasie pierwszej.
 2. Bezpieczne wakacje. Nasze plany wakacyjne.

klasy II

Wrzesień

 1. Jak umiejętnie przyjmować krytykę? Asertywne sposoby radzenia sobie.
 2. Jesteśmy grupą-pomagamy sobie, współpracujemy.

Październik

 1. Cyberbulling, Cyberprzemoc. Czy odpowiedzialnie korzystam z nowych mediów?
 2. Emocje – ich znaczenie w życiu człowieka.
 3. Zdrowe odżywianie się. Szczupły nie musi oznaczać chudy- zaburzenia odżywiania.
 4. Moje predyspozycje zawodowe.

Listopad

 1. Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka.
 2. Prawa i obowiązki. Zakres praw i obowiązków człowieka dorosłego i dziecka.
 3. Odpowiedzialność w naszym życiu (słowa, czyny, gesty itp.).

Grudzień

 1. Mikołajki, wigilia klasowa. Tradycje religijne w życiu narodu.
 2. Dojrzałość a dorosłość – różnice.

Styczeń

 1. Każdy inny, wszyscy równi. Czy jestem człowiekiem tolerancyjnym?
 2. Sztuka kontrolowania finansów.
 3. Moja aktywność w szkole. Czy warto zaistnieć?

Luty

 1. Techniki uczenia się.
 2. Dzień Zakochanych. Miłość i inne uczucia.

Marzec

 1. Niewłaściwe motywy podejmowania życia seksualnego.
 2. Sztuka prezentacji siebie.
 3. Techniki koncentracji i zapamiętywania.

Kwiecień

 1. Zdrowie. Jak o nie dbać?
 2. Dzień Ziemi (22.04). Kształtujemy postawy proekologiczne.

Maj

 1. Tradycje narodowe – nasza postawa wobec świąt państwowych.
 2. Dzień Matki (26.05). O autorytetach.
 3. Dzień bez papierosa (31.05). „Papieros -złodziej wolności i majątku”.

Czerwiec

 1. Integracja – ważna sprawa
 2. Bezpieczeństwo własne i innych.

klasy III

Wrzesień

 1. Czy trudno być dorosłym? Pełnoletność i jej konsekwencje. Prawa człowieka.
 2. Ty i ludzie - kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich.

Październik

 1. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami, zainteresowaniami i rozwojem osobistym.
 2. Związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi, a wynikami w nauce, pracy, twórczości.
 3. Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna.
 4. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.

Listopad

 1. Narodowe Święto Niepodległości. Patriotyzm Polaka.
 2. Narkomania i nowe uzależnienia-konteksty i problemy.
 3. Ludzie starsi i sprawni inaczej–okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.

Grudzień

 1. Jak przeżywać emocje – ich funkcja w życiu osobistym.
 2. Wiem jak oszczędzać.

Styczeń

 1. Stresy, lęki, fobie-co to takiego? Jak pokonać swoje słabości.
 2. Pomoc - komu i dlaczego warto?
 3. Komunikacja w sieci i jej skutki (zaburzenia tożsamości).

Luty

 1. Pasja a sukces zawodowy.
 2. Miłość – co o niej wiem?

Marzec

 1. Nasze słabości - używki, hazard, zakupoholizm itp.
 2. Trening inteligencji. Ćwiczenia poprawiające sprawność intelektualną.
 3. Moja motywacja do nauki. Jak ją wzbudzić?

Kwiecień

 1. Międzynarodowy dzień zdrowia (7.04) Zdrowie. Jak o nie dbać?
 2. Dzień Ziemi (22.04). Kształtujemy postawy proekologiczne.

Maj

 1. Kreatywność –przełamanie barier w myśleniu i działaniu.
 2. Dzień Matki (26.05). O autorytetach.
 3. Dzień bez papierosa (31.05). „Papieros - złodziej wolności”.

Czerwiec

 1. Bezpieczne wakacje. Nasze plany wakacyjne.
 2. Wakacje czasem na rozwijanie pasji.
 3. Dorosłość – czym jest, czym powinna być?

klasy IV

Wrzesień

 1. Kim chcę zostać? Moje plany na przyszłość.
 2. Moje słabości – umiejętność gospodarowania środkami finansowymi

Październik

 1. Przemówienia publiczne - czy znam zasady?
 2. Dojrzałość emocjonalna a dorosłość. Czy pracuję nad emocjami?
 3. Mój wybór. Dbam o zdrowie - nie piję, nie palę, nie biorę.
 4. Metody poszukiwania pracy.

Listopad

 1. Jak radzić sobie ze stresem przedegzaminacyjnym?
 2. Nasz pierwszy bal - abc savoir vivre`u.
 3. Wartość małżeństwa - wybór współmałżonka, rola dialogu, wierności zaufania.

Grudzień

 1. Religijność młodych.
 2. Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat.

Styczeń

 1. Kultura zachowania w domu rodzinnym i miejscu publicznym.
 2. Młody człowiek wobec niepełnosprawności, cierpienia, choroby, starości.
 3. Pod parasolem prawa.

Luty

 1. Jakie cechy powinien mieć dobry pracownik?
 2. Orientacja zawodowa.

Marzec

 1. Dylematy moralne.
 2. Bycie dojrzałym to „wolność OD" czy „wolność DO" czegoś?
 3. Własny STYL a nakazy mody.

Kwiecień

 1. Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.
 2. Kariera czy rodzina? Czy umiesz dokonać wyboru?
 3. Studia, jako etap rozwoju, a nie ostateczny efekt.

Programy
projekty
współpraca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies