Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY w roku szkolnym 2018/2019

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

  1.  Celem programu jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,  w tym do angażowania się w wolontariat
  2. W realizowanym w szkole procesie dydaktyczno - wychowawczym podejmowane są działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi  świętami narodowymi i symbolami państwowymi
  3. W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniana jest stała i bezpośrednia współpraca z rodzicami uczniów oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły
  4. Szkoła kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwija zainteresowanie ekologią
  5. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, stosowania profilaktyki
  6. Szkoła, oprócz stwarzania uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do  rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, ma również przygotowywać ich do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania  i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku  relacji z innymi użytkownikami sieci.

Realizacja priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów.
  2. Kształcenie rozwijając samodzielność, kreatywność, i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły będą realizowane z uwzględnieniem sfer rozwoju ucznia:

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Zdrowie – edukacja zdrowotna

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Cechuje go postawa prospołeczna i tolerancja:

·  posiada umiejętność prowadzenia dialogu,

·  skutecznie komunikuje się z otoczeniem,

·  potrafi negocjować i pracować w zespole,

·  potrafi podejmować decyzje grupowe,

·  twórczo rozwiązuje konflikty,

·  cechuje go duży stopień odpowiedzialności za innych i za siebie,

·  zna swoje prawa i obowiązki

·  ma poczucie własnej wartości i tolerancji wobec „inności”. 

Jest wyposażony o wszechstronną wiedzę o sobie i świecie:

·  potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować informacje,

·  jest świadomym użytkownikiem dóbr kultury,

·  cechuje go poznawcza dociekliwość,

·  zachowuje obiektywizm,

·  zna swoje dobre i słabe strony,

·  świadomie kształtuje swój charakter,

·  potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami i negatywnymi uczuciami. 

Prowadzi zdrowy i ekologiczny tryb życia:

·  jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach różnego typu i potrafi świadomie ich unikać,

·  rozumie potrzebę higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania,

·  zna sposoby radzenia sobie ze stresem,

·  stosuje profilaktykę przeciw różnym chorobom,

·  ma szacunek dla przyrody i świadomość, że jest jej częścią,

·  prowadzi proekologiczny styl życia.

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY 

Diagnozy potrzeb i problemów dokonano na podstawie:         

  Program został uzupełniony o działania wynikające z priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019, wnioski i rekomendacje wynikających z przeprowadzonej ewaluacji, analizy dokumentów szkolnych (idzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, protokoły zebrań rady pedagogicznej), uwagi wychowawców klas, wyniki obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analizę uwag wpisanych do idziennika, analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, wyników ogólnopolskiej diagnozy zawartej w Rządowym programie na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, informacje o wynikach kontroli NIK „Profilaktyka narkomanii w szkołach”, zapisy raportu „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”, uwagi rodziców zgłaszane na zebraniach z wychowawcami klas, ankiety wychowawców, analizę czynników ryzyka i czynników chroniących.

Czynniki ryzyka:

· dostęp do mediów i portali społecznościowych w zakresie zdobywania wiedzy w zakresie środków  zmieniających świadomość oraz preferowania ryzykownych zachowań

·   uzależnienia w rodzinach niektórych uczniów;

·   przemoc w rodzinach niektórych uczniów;

·   nadzór kuratoryjny nad rodzinami niektórych uczniów;

·   zjawisko eurosieroctwa;

·   zła sytuacja społeczno-ekonomiczna niektórych rodzin.

·   agresja werbalna w relacjach pomiędzy uczniami

·   zachowania lekceważące i niepożądane w relacjach uczniów z nauczycielami

Czynniki chroniące:

·   znajomość sytuacji uczniów;

·   silne więzi uczniów z rodzicami;

·   zainteresowanie ze strony wielu rodziców sprawami dziecka (ułatwiona kontrola postępów w nauce oraz frekwencji uczniów dzięki i-dziennikowi);

·   wyznawane wartości moralne i religijne;

·   zainteresowania uczniów nauką i własnym rozwojem;

·   motywacja uczniów do zdobycia pracy.

Obszary problemowe wynikające z przeprowadzonej diagnozy:

·   często nieusprawiedliwiona absencja uczniów na zajęciach szkolnych;

·   zagrożenia związane z piciem alkoholu, paleniem papierosów i zażywaniem dopalaczy;

·   niska motywacja do nauki w zestawieniu z wysoką konkurencją na rynku pracy.

Ważne wydarzenia w życiu szkoły o charakterze wychowawczo - profilaktycznym

Na terenie szkoły stwarza się różnorodne sytuacje wychowawczo – edukacyjno – profilaktyczne umożliwiające osiągnięcie założonych celów wychowawczych i profilaktycznych. Są to między innymi konkursy, uroczystości i imprezy szkolne, które pozwalają realizować założone cele wychowawczo-profilaktyczne oraz kształtować postawy uczniów. Ważną rolę pełnią również wycieczki edukacyjne i udział w zadaniach organizowanych przez inne podmioty oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Celem uroczystości szkolnych jest:

· podtrzymywanie tradycji szkolnej;

· kształtowanie uczucia przynależności do społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej;

· kształtowanie szacunku do symboli szkolnych i narodowych oraz umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości;

· rozwijanie aktywnej postawy podczas organizacji uroczystości szkolnych;

· umacnianie więzi personalnych;

· przygotowanie do pełnienia ról społecznych;

· kształtowanie postaw  prosocjalnych  i  prospołecznych;

· kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Obszary do realizacji zadań

Termin realizacji – cały rok szkolny

Osoby odpowiedzialne – wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, bibliotekarz

Sposoby ewaluacji – rozmowa, obserwacja, ankiety, analiza dokumentów szkolnych

Treści wychowawczo – profilaktyczne

Sposoby/formy realizacji

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych

Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych

Kształtowanie postawy tożsamości narodowej i patriotyzmu

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych, uroczystości szkolne

Organizowanie wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych

wycieczki

Zapoznanie z prawami i wolnościami obywatelskimi

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych, wycieczki do instytucji

Kształtowanie konstruktywnych zachowań podczas imprez i zawodów sportowych (kulturalne kibicowanie)

lekcje wychowania fizycznego, godziny z wychowawcą, imprezy i zawody sportowe

Działanie na rzecz środowiska lokalnego, uświadamianie problemów społeczności lokalnej i uwrażliwianie na te problemy

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych, wycieczki tematyczne, zapraszanie gości

Techniki uczenia – jak skutecznie się uczyć ?

zajęcia z psychologiem

Kreatywność

zajęcia z psychologiem, godziny z wychowawcą

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Doskonalenie umiejętności intra-personalnych oraz interpersonalnych w szczególności takich jak uczciwość, wiarygodność, poczucie własnej wartości

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, rozmowy indywidualne, godziny z wychowawcą,
zajęcia z pedagogiem szkolnym

Doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny, zwiększenie samoświadomości. Wzbudzanie kreatywności oraz gotowości do podejmowania inicjatyw

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, rozmowy indywidualne, godziny
z wychowawcą

Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i cudzą własność

zajęcia w szkole i poza szkołą

Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,
a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji.

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych,
zajęcia z pedagogiem, zajęcia lekcyjne
i pozalekcyjne

rozmowy indywidualne

Adaptacja i integracja uczniów w zespołach klasowych. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

godz. z wychowawcą, zajęcia lekcyjne, wycieczki,

zajęcia sportowe, konkursy

Kształtowanie i wzmacnianie norm i zasad oraz sposobów reagowania i zachowań przeciwnych do zachowań ryzykownych i nieakceptowanych społecznie

Promowanie właściwych postaw poprzez realizację i uczestnictwo w imprezach
i uroczystościach szkolnych.

Realizacja projektów szkolnych związanych
z profilaktyką uzależnień, przemocy.

Objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną uczniów
ze szczególnymi potrzebami

Edukacja prawna

spotkania z mediatorem sądowym prawnikiem, obserwacja rozpraw sądowych

Frekwencja

według Procedury zapobiegania wagarom obowiązującej w szkole – przedstawienie zasad na godzinie z wychowawcą

Zdrowie – edukacja zdrowotna – fizyczna

Uświadomienie wartości życia ludzkiego. Zdrowie jako wartość.

godziny z wychowawcą, rozmowy indywidualne, zajęcia z pedagogiem, lekcje biologii

Diagnozowanie podstawowych zagrożeń w szkole

rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym
i wychowawcami, obserwacja młodzieży, ankiety diagnostyczne

Profilaktyka zagrożeń wieku dojrzewania i życia w świecie dorosłych - nikotynizm, alkoholizm, narkomania, sekty, depresja, HIV, AIDS

spotkania  ze specjalistami, lekarzami, psychologami,
z pedagogiem szkolnym, godziny
z wychowawcą, lekcje biologii

Organizowanie konkursów sprawnościowych, wycieczek, zawodów sportowych, imprez
o charakterze rekreacyjnym - prozdrowotnym

konkursy, zawody, wycieczki

Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, skuteczne reagowanie na agresję

godziny z wychowawcą, zajęcia
z pedagogiem

Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły

organizacja wycieczek i imprez

Współpraca z rodzicami i instytucjami w celu budowania postaw prozdrowotnych
i promowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia

Zbieranie oczekiwań rodziców w zakresie potrzeb związanych z dostarczeniem wiedzy
i pomocnej we wspieraniu rozwoju dziecka.

Prelekcje dla  rodziców na zebraniach wynikające z potrzeb rodziców, obserwacji nauczycieli i priorytetów polityki oświatowej państwa.

Informowanie nt. zmian w prawie oświatowym dotyczących profilaktyki i wychowania

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Prowadzenie „zajęć otwartych”, pogadanek, wykładów dla rodziców prowadzonych przez pedagoga szkolnego, psychologa, przedstawicieli policji, kuratorów sądowych oraz innych, zaproszonych do współpracy specjalistów

prelekcje, pogadanki, lekcje otwarte, wykłady, spotkania

Rozpoznawanie wczesnych objawów zachowań ryzykownych, używania środków psychoaktywnych lub stosowania przemocy oraz podejmowanie szybkiej interwencji w takich przypadkach

rady szkoleniowe dla nauczycieli
z przedstawicielami instytucji zewnętrznych lub innymi specjalistami

 

Podejmowanie współpracy z rodzicami w działaniach profilaktycznych

rozmowy indywidualne

Komunikowanie o osiągnięciach i problemach uczniów (wyniki w nauce, zachowanie, egzaminy, osiągnięcia sportowe)

rozmowy indywidualne

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu  problemów z dziećmi

rozmowy indywidualne, pomoc
w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców

udzielanie wsparcia nauczycielom – szkolenia, warsztaty

Kształtowanie postaw i wartości prozdrowotnych i dotyczących bezpieczeństwa

Realizacja zajęć na godzinach z wychowawcą lub zajęciach lekcyjnych mających na celu promocję zdrowia

Przeciwdziałanie cyberprzemocy

zajęcia z uczniami, realizacja programów profilaktycznych

Kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji, media elektroniczne, Internet, reklama

Godziny z wychowawcą, przedmioty humanistyczne, zajęcia biblioteczne, informatyka

Bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych

spotkania ze specjalistami, zajęcia z pedagogiem, godziny z wychowawcą

Rozwijanie umiejętności reagowania na zagrożenia: zapoznawanie uczniów z sygnałami alarmowymi oraz oznakowaniem bhp;

zapoznanie uczniów z procedurami

reagowania w konkretnych sytuacjach zagrożenia;

organizowanie prób ewakuacji;

zapoznawanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego

godziny z wychowawcą

 

Opis planowanej procedury ewaluacji wewnętrznej z narzędziami ewaluacji

Cele ewaluacji:

·   uzyskanie informacji o efektach zrealizowanych działań;

·   sprawdzenie stopnia osiągnięcia założonych celów,

·   ocena sposobu realizacji pod kątem skuteczności działań.

 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i analizie oraz ocenie pod kątem efektywności działań. Ewaluacja zrealizowanych działań służy podniesieniu jakości działań, opracowaniu wniosków oraz rekomendacji na przyszłość.

Sposoby i środki ewaluacji:

·   obserwacja i analiza zachowań uczniów,

·   obserwacja postępów w nauce,

·   analiza frekwencji uczniów na zajęciach dydaktycznych,

·   statystyka udziału w konkursach

Narzędzia ewaluacji:

· ankieta,

· obserwacja,

· analiza dokumentacji szkolnej.

 

Plany wychowawczo-profilaktyczne dla poszczególnych klas

Wspólna tematyka zajęć z wychowawcą do realizacji w poszczególnych oddziałach:

 

Miesiąc

Tematyka

Klasy

IX 2018

Zapoznanie uczniów z dokumentacją regulującą pracę szkoły

I-IV

Wybory samorządu uczniowskiego

X 2018

Prawo na szkolnym korytarzu 

Jak skutecznie się uczyć?

I-IV

I-IV

XI 2018

Nikotyna – legalny narkotyk

Kreatywność

I-IV

I-IV

XII 2018

AIDS

Tradycje – kształtowanie tożsamości narodowej

I-IV

I-IV

I 2019

Cyberprzemoc – bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych

I-IV

I-IV

II 2019

Przemoc

Dzień bezpiecznego Internetu

I-IV

I-IV

III  2019

Doradztwo zawodowe

Zdrowo żyję, zdrowo jem

III-IV

I-II

IV 2019

Jak okiełznać stres?

I-IV

V 2019

Asertywność

I-III

VI 2019

Bezpieczne wakacje

I-III

 

Tematyka zajęć z wychowawcą do realizacji w poszczególnych oddziałach:

Klasa

Wychowawca

Tematyka

1W

Krzysztof Gorszewski

Nikotyna-legalny narkotyk.

AIDS.

Tradycje-kształtowanie tożsamości narodowej.

Przemoc.

Jak skutecznie się uczyć

1TDiB

Joanna Perkowska

Moje sukcesy.

Niebezpieczne nałogi.

Życzliwość i Szacunek -podstawowy wymóg.

Żyjemy wśród ludzi niepełnosprawnych.

Konflikt pokoleń.

1Ti1

Anna Barszczewska

Co nas łączy – prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.

Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

Nieagresywne wyrażanie emocji negatywnych –"język JA"

Mówienie " NIE" a autorytet w grupie.

Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka.

1Ti2

Iwona Wasilewska

Jak się uczyć, a jak wypoczywać?

Moje miejsce w grupie i środowisku szkolnym.

Jak porozumiewać się z innymi? Trening umiejętności interpersonalnych

Savoir-vivre na co dzień.

Przyczyny agresywnych zachowań wśród ludzi.

Wykroczenia popełniane przez nieletnich

Moja pierwsza firma.

1TRiL

Aleksandra Dąbrowska

 

Poznajemy się wzajemnie.

Co sprawia nam najwięcej kłopotów i z czym nie możemy dać sobie rady.

Kto jest dla ciebie autorytetem?

Jak podnieść własną wartość- w wielu rzeczach jestem dobry.

Moje sukcesy.

2B

Iza Pacewicz

Jak współpracować z innymi i zachować niezależność.

Czy pieniądze są najważniejsze w życiu.

Sekty - jak nie wpaść w pułapkę.

Co wolno kupić przez Internet- nieznajomość prawa nie zwalnia od jego stosowania.

Jaki wpływ na życie mają porażki i sukcesy.

2Ti1

Krzysztof Wiszniewski

 

Dlaczego mówimy inaczej niż myślimy?

Umiejętność słuchania i rozmawiania czyli „jak komunikować się z innymi”

Jestem wierny swoim zasadom – jak powiedzieć „nie” w sytuacjach trudnych.

Wpływ emocji na podejmowanie decyzji.

Smartfon – moja miłość

2Ti2

Kamila Wiszniewska

Pełnoletniość – co to dla mnie oznacza?

Radzenie sobie z krytyką

Moje marzenia – co robię, by je zrealizować?

Na kogo mogę liczyć?

Zdrowy styl życia – moda czy potrzeba?

Co warto przeczytać? Co warto obejrzeć?

Każdy inny, wszyscy równi. Czy jestem człowiekiem tolerancyjnym?

2TLiS

Beata Skupska

 

Umiejętność samooceny - moje wady i zalety.

Inny nie znaczy gorszy - postawa tolerancji wobec drugiej osoby.

Nieśmiałość - zaleta czy wada.

Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka.

Rzeczywistość w której żyję - moje prawa i obowiązki.

2TRiD

Anna Peza

 

Moje prawa, a odpowiedzialność.

Radzenie sobie z krytyką

Moje marzenia – co robię, by je zrealizować?

Na kogo mogę liczyć?

Co nas motywuje do działania?

2W

Grzegorz Smykowski

Patron i tradycje naszej szkoły.

Czy nasza klasa stanowi zgrany zespół? -nasze „paczki” i Motywy przynależności do nich.

Sposoby pogłębiania własnych zainteresowań i wiadomości

Aktywność fizyczna i dobre samopoczucie

Higiena osobista, rozwój fizyczny i psychiczny w okresie dojrzewania.

2CE

Janusz Pryzowicz

Diagnozowanie podstawowych zagrożeń w szkole

Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych, rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej

Skuteczne reagowanie na agresję.

Dopalacze – epidemia XXI wieku.

3B

Mirosław Sondej

 

Alkohol i narkotyki kradną wolność.

Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć

Rzeczywistość, w której żyję. Moje prawa i obowiązki.

Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości

Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji wobec drugiej osoby.

3CE

Andrzej Morański

Przypomnienie postaci i dokonań patrona naszej szkoły

Pomoc dla osób uzależnionych, jak mówić "nie" by nie narazić się grupie.

Ochrona godności własnej i cudzej.

Grzeczność w domu, szkole i środowisku, odpowiedzialność za swoje słowa.

Konflikty w rodzinie i ich przyczyny.

3CiS

Ewa Bukpas

Systemy pamięciowe i techniki pracy umysłowej.

Gospodarowanie czasem - plan dnia ucznia.

Sposoby pogłębiania własnych zainteresowań i wiadomości.

Co sprawia nam najwięcej kłopotów i z czym nie możemy dać sobie rady?

Sposoby radzenia sobie ze stresem.

3Ti1

Beata Mrozek

Motywacja do nauki - jak ją w sobie odnaleźć i utrzymać?

Wpływ rodziców na nasze decyzje i wybory.

Wybór przyszłego zawodu, a moja osobowość.

Pełnoletność - co to dla mnie oznacza?

Moje prawa, a odpowiedzialność.

3Ti2

Mirosława Jurczyk

Inny nie znaczy gorszy

O czym mówi mój wygląd? 

Umiejętność dyskusji i obrony własnego zdania 

Wpływ rodziców na nasze decyzje

Savoir-vivre na co dzień

3TL

Beata Boksz

Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami, zainteresowaniami i rozwojem osobistym.

Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonywanie wyboru.

Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista.

Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.

Alienacja człowieka we współczesnym świecie.

3TR

Katarzyna Butkiewicz

Alienacja człowieka we współczesnym świecie.

Trening zachowań asertywnych

Bycie ze sobą to budowanie związku opartego na miłości, szacunku i zaufaniu

Smartfon – moja miłość

Samoocena słuszności dokonywanych wyborów.

4B

Katarzyna Świderska

Kształtowanie postawy tożsamości narodowej i patriotyzmu.

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych, rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej.

Kształtowanie postaw i wartości prozdrowotnych i dotyczących bezpieczeństwa.

Rozwijanie umiejętności reagowania na zagrożenia.

Kształtowanie postaw tolerancji i empatii.

4Ti1

 

Aleksander Turek

Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.

Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami, zainteresowaniami i rozwojem osobistym.

Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt.

Moje plany życiowe – nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych celów.

Kariera czy rodzina? Czy umiesz dokonać wyboru?

4Ti2

Edyta Mieńko

Być czy mieć? HONOR, PATRIOTYZM, UCZCIWOŚĆ, CZŁOWIECZEŃSTWO.

Kształtowanie relacji międzyludzkich. Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka.

Samoocena słuszności dokonywanych wyborów.

Wybór dalszej ścieżki życiowej. Moje preferencje. Organizacja czasu pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna. Moje mocne strony.

4TTiR

Magdalena Stempska

 

Moje plany na przyszłość.

Rodzaje inteligencji - co to jest?

Rodzaje inteligencji - test.

Czy można bawić się bez alkoholu?

Matura to bzdura? Przypomnienie procedur maturalnych i znaczenia egzaminów w planowaniu przyszłości.

4TL

Emilia Szmigielska

Jak walczyć ze stresem?

 Przyczyny niepowodzeń w szkole.

 Stres pod kontrolą – jak sobie radzić ze stresem przed maturą?

 Kończę szkołę i co dalej?

Dlaczego warto wyznaczać sobie cele?

Tematyka pozostałych godzin wyniknie z bieżących potrzeb poszczególnych klas.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies