Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 1. Celem programu jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,  w tym do angażowania się w wolontariat
 2. W realizowanym w szkole procesie dydaktyczno - wychowawczym podejmowane są działania związane
  z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi  świętami narodowymi i symbolami państwowymi
 3. W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniana jest stała i bezpośrednia współpraca z rodzicami uczniów oraz innymi podmiotami zaangażowanymi 
  w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły
 4. Szkoła kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwija zainteresowanie ekologią
 5. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, stosowania profilaktyki
 6. Szkoła, oprócz stwarzania uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do  rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, ma również przygotowywać ich do dokonywania świadomych
  i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania  i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku  relacji z innymi użytkownikami sieci.

Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły będą realizowane z uwzględnieniem sfer rozwoju ucznia:

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Zdrowie – edukacja zdrowotna

SYLWETKA ABSOLWENTA

Cechuje go postawa prospołeczna i tolerancja:

 • posiada umiejętność prowadzenia dialogu,
 • skutecznie komunikuje się z otoczeniem,
 • potrafi negocjować i pracować w zespole,
 • potrafi podejmować decyzje grupowe,
 • twórczo rozwiązuje konflikty,
 • cechuje go duży stopień odpowiedzialności za innych i za siebie,
 • zna swoje prawa i obowiązki
 • ma poczucie własnej wartości i tolerancji wobec „inności”.

 Jest wyposażony o wszechstronną wiedzę o sobie i świecie:

 • potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować informacje,
 • jest świadomym użytkownikiem dóbr kultury,
 • cechuje go poznawcza dociekliwość,
 • zachowuje obiektywizm,
 • zna swoje dobre i słabe strony,
 • świadomie kształtuje swój charakter,
 • potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami i negatywnymi uczuciami.

Prowadzi zdrowy i ekologiczny tryb życia:

 • jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach różnego typu i potrafi świadomie ich unikać,
 • rozumie potrzebę higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania,
 • zna sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • stosuje profilaktykę przeciw różnym chorobom,
 • ma szacunek dla przyrody i świadomość, że jest jej częścią,
 • prowadzi proekologiczny styl życia.

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY

Diagnozy potrzeb i problemów dokonano na podstawie:

 • ·analizy dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, protokoły zebrań rady pedagogicznej,
 •  analizy wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, wyników ogólnopolskiej diagnozy zawartej w Rządowym programie na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, informacji o wynikach kontroli NIK „Profilaktyka narkomanii w szkołach”, raportu „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”, analizy zachowań uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły, uwag rodziców pod adresem szkoły zgłaszanych na zebraniach z wychowawcami klas, analizy czynników ryzyka i czynników chroniących.

Czynniki ryzyka:

 • dostęp do mediów i portali społecznościowych w zakresie zdobywania wiedzy w zakresie środków   zmieniających świadomość oraz preferowania ryzykownych zachowań;
 • uzależnienia w rodzinach niektórych uczniów;
 • przemoc w rodzinach niektórych uczniów;
 • nadzór kuratoryjny nad rodzinami niektórych uczniów;
 • zjawisko eurosieroctwa;
 • zła sytuacja społeczno-ekonomiczna niektórych rodzin.

Czynniki chroniące:

 • znajomość sytuacji uczniów;
 • silne więzi uczniów z rodzicami;
 • zainteresowanie ze strony wielu rodziców sprawami dziecka (ułatwiona kontrola postępów w nauce oraz frekwencji uczniów dzięki i-dziennikowi);
 • wyznawane wartości moralne i religijne;
 • zainteresowania uczniów nauką i własnym rozwojem;
 • motywacja uczniów do zdobycia pracy.

Obszary problemowe wynikające z przeprowadzonej diagnozy:

 • często nieusprawiedliwiona absencja uczniów na zajęciach szkolnych;
 • zagrożenia związane z piciem alkoholu, paleniem papierosów i zażywaniem dopalaczy;
 • niska motywacja do nauki w zestawieniu z wysoką konkurencją na rynku pracy.

Ważne wydarzenia w życiu szkoły o charakterze wychowawczo - profilaktycznym

Na terenie szkoły stwarza się różnorodne sytuacje wychowawczo – edukacyjno – profilaktyczne umożliwiające osiągnięcie założonych celów wychowawczych i profilaktycznych. Są to między innymi konkursy, uroczystości i imprezy szkolne, które pozwalają realizować założone cele wychowawczo-profilaktyczne oraz kształtować postawy uczniów. Ważną rolę pełnią również wycieczki edukacyjne i udział w zadaniach organizowanych przez inne podmioty oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Celem uroczystości szkolnych jest:

 • podtrzymywanie tradycji szkolnej;
 • kształtowanie uczucia przynależności do społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej;
 • kształtowanie szacunku do symboli szkolnych i narodowych oraz umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości;
 • rozwijanie aktywnej postawy podczas organizacji uroczystości szkolnych;
 • umacnianie więzi personalnych;
 • przygotowanie do pełnienia ról społecznych;
 • kształtowanie postaw  prosocjalnych  i  prospołecznych;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Wydarzenia z życia szkoły – plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 - zostały przyjęte uchwałą rady pedagogicznej z dnia 1 września 2017r. w sprawie organizacji pracy szkoły na bieżący rok szkolny

Obszary do realizacji zadań

Termin realizacji – cały rok szkolny

Osoby odpowiedzialne – wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, bibliotekarz

Sposoby ewaluacji – rozmowa, obserwacja, ankiety

Treści wychowawczo - profilaktyczne

Sposoby/formy realizacji

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych

Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych

Kształtowanie postawy tożsamości narodowej i patriotyzmu

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych, uroczystości szkolne

Organizowanie wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych

wycieczki

Zapoznanie z prawami i wolnościami obywatelskimi

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych, wycieczki do instytucji

Kształtowanie konstruktywnych zachowań podczas imprez i zawodów sportowych (kulturalne kibicowanie)

lekcje wychowania fizycznego, godziny z wychowawcą, imprezy i zawody sportowe

Działanie na rzecz środowiska lokalnego, uświadamianie problemów społeczności lokalnej i uwrażliwianie na te problemy

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych, wycieczki tematyczne, zapraszanie gości

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Doskonalenie umiejętności intra-personalnych oraz interpersonalnych w szczególności takich jak uczciwość, wiarygodność, poczucie własnej wartości

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, rozmowy indywidualne, godziny z wychowawcą,
zajęcia z pedagogiem szkolnym

Doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny, zwiększenie samoświadomości. Wzbudzanie kreatywności oraz gotowości do podejmowania inicjatyw

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, rozmowy indywidualne, godziny
z wychowawcą

Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i cudzą własność

zajęcia w szkole i poza szkołą

Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji
i kultury własnego narodu,
a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji.

godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych,
zajęcia z pedagogiem, zajęcia lekcyjne
i pozalekcyjne

rozmowy indywidualne

Adaptacja i integracja uczniów w zespołach klasowych. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

godz. z wychowawcą, zajęcia lekcyjne, wycieczki,

zajęcia sportowe, konkursy

Kształtowanie i wzmacnianie norm i zasad oraz sposobów reagowania i zachowań przeciwnych do zachowań ryzykownych i nieakceptowanych społecznie

Promowanie właściwych postaw poprzez realizację i uczestnictwo w imprezach
i uroczystościach szkolnych.

Realizacja projektów szkolnych związanych
z profilaktyką uzależnień, przemocy.

Objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną uczniów
ze szczególnymi potrzebami

Zdrowie – edukacja zdrowotna - fizyczna

Uświadomienie wartości życia ludzkiego. Zdrowie jako wartość.

godziny z wychowawcą, rozmowy indywidualne, zajęcia z pedagogiem, lekcje biologii

Diagnozowanie podstawowych zagrożeń w szkole

rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym
i wychowawcami, obserwacja młodzieży, ankiety diagnostyczne

Profilaktyka zagrożeń wieku dojrzewania i życia w świecie dorosłych - nikotynizm, alkoholizm, narkomania, sekty, depresja, HIV, AIDS

spotkania  ze specjalistami, lekarzami, psychologami,
z pedagogiem szkolnym, godziny
z wychowawcą, lekcje biologii

Organizowanie konkursów sprawnościowych, wycieczek, zawodów sportowych, imprez
o charakterze rekreacyjnym - prozdrowotnym

konkursy, zawody, wycieczki

Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, skuteczne reagowanie na agresję

godziny z wychowawcą, zajęcia
z pedagogiem

Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły

organizacja wycieczek i imprez

Współpraca z rodzicami i instytucjami w celu budowania postaw prozdrowotnych
i promowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia

Zbieranie oczekiwań rodziców w zakresie potrzeb związanych z dostarczeniem wiedzy
i pomocnej we wspieraniu rozwoju dziecka.

Prelekcje dla  rodziców na zebraniach wynikające z potrzeb rodziców, obserwacji nauczycieli i priorytetów polityki oświatowej państwa.

Informowanie nt. zmian w prawie oświatowym dotyczących profilaktyki i wychowania

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Prowadzenie „zajęć otwartych”, pogadanek, wykładów dla rodziców prowadzonych przez pedagoga szkolnego, psychologa, przedstawicieli policji, kuratorów sądowych oraz innych, zaproszonych do współpracy specjalistów

prelekcje, pogadanki, lekcje otwarte, wykłady, spotkania

Rozpoznawanie wczesnych objawów zachowań ryzykownych, używania środków psychoaktywnych lub stosowania przemocy oraz podejmowanie szybkiej interwencji w takich przypadkach

rady szkoleniowe dla nauczycieli
z przedstawicielami instytucji zewnętrznych lub innymi specjalistami

Podejmowanie współpracy z rodzicami w działaniach profilaktycznych

rozmowy indywidualne

Komunikowanie o osiągnięciach i problemach uczniów (wyniki w nauce, zachowanie, egzaminy, osiągnięcia sportowe)

rozmowy indywidualne

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu  problemów z dziećmi

rozmowy indywidualne, pomoc
w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców

udzielanie wsparcia nauczycielom – szkolenia, warsztaty

Kształtowanie postaw i wartości prozdrowotnych i dotyczących bezpieczeństwa

Realizacja zajęć na godzinach z wychowawcą lub zajęciach lekcyjnych mających na celu promocję zdrowia

Przeciwdziałanie cyberprzemocy

zajęcia z uczniami, realizacja programów profilaktycznych

Kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji, media elektroniczne, Internet, reklama

Godziny z wychowawcą, przedmioty humanistyczne, zajęcia biblioteczne, informatyka

Rozwijanie umiejętności reagowania na zagrożenia: zapoznawanie uczniów z sygnałami alarmowymi oraz oznakowaniem bhp;

zapoznanie uczniów z procedurami

reagowania w konkretnych sytuacjach zagrożenia;

organizowanie prób ewakuacji;

zapoznawanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego

godziny z wychowawcą, zajęcia z pedagogiem szkolnym

Opis planowanej procedury ewaluacji wewnętrznej z narzędziami ewaluacji

Cele ewaluacji:

 • uzyskanie informacji o efektach zrealizowanych działań;
 • sprawdzenie stopnia osiągnięcia założonych celów,
 • ocena sposobu realizacji pod kątem skuteczności działań.

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i analizie oraz ocenie pod kątem efektywności działań. Ewaluacja zrealizowanych działań służy podniesieniu jakości działań, opracowaniu wniosków oraz rekomendacji na przyszłość.

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja i analiza zachowań uczniów,
 • obserwacja postępów w nauce,
 • analiza frekwencji uczniów na zajęciach dydaktycznych,
 • statystyka udziału w konkursach

Narzędzia ewaluacji:

 • ankieta,
 • obserwacja,
 • analiza dokumentacji szkolnej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies