Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Zamknij
Wyszukaj
Zamknij okno

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 •  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
 • Statut Technikum nr 2 w Suwałkach.
 • Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Suwałkach.

Ponadto wykorzystano:

 • Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie 04.2020 – 01.2021).

Zadania programu:

 • Wspomaganie uczniów w jak najpełniejszym rozwoju intelektualnym i osobowościowym, w precyzowaniu celów życiowych i ich realizacji.
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 • Rozwijanie poczucia przynależności m.in. do społeczności szkolnej, lokalnej, pielęgnowanie tradycji szkolnych i patriotycznych.
 • Dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, postaw prozdrowotnych oraz zachowań proekologicznych uczniów
 • Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych m. in. związanych z pandemią COVID-19 oraz z korzystaniem z technologii informacyjno – komunikacyjnych.

W tworzeniu Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego nacisk został położony na diagnozę środowiska szkolnego i identyfikację problemów tzn. rozpoznanie obszarów trudnych, czynników chroniących i ryzyka dotyczących uczniów szkoły.

Diagnoza potrzeb i problemów jest dokonywana na podstawie:

 • analizy dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne i protokoły zebrań rady pedagogicznej)
 • spostrzeżeń i uwag wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga, rodziców i uczniów
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów
 • ankiet

Rozpoznane czynniki ryzyka: 

 • niebezpieczne zachowania inicjowane nieograniczonym dostępem do mediów i portali społecznościowych
 • uzależnienia w rodzinach uczniów i wśród uczniów
 • przemoc w rodzinach uczniów
 • obecność w szkole osób z nadzorem kuratoryjnym nad rodzinami
 • zła sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin
 • agresja werbalna w relacjach pomiędzy uczniami
 • zachowania lekceważące i niepożądane w relacjach uczeń-uczeń; uczeń-nauczyciel
 • długotrwała izolacja społeczna, ograniczenia i nieprzewidywalne zmiany związane z epidemią COVID-19

Rozpoznane czynniki chroniące:

 • znajomość sytuacji środowiskowej uczniów
 • silne więzi uczniów z rodzicami, opiekunami prawnymi
 • ułatwiona kontrola postępów w nauce oraz frekwencji uczniów dzięki i dziennikowi
 • pozytywny wpływ środowiska rówieśniczego
 • wyznawane wartości moralne i religijne
 • zainteresowania uczniów nauką i własnym rozwojem
 • możliwość uczestniczenia w wielu działaniach projektowych (m. in. kursy, targi, wycieczki edukacyjne)
 • motywacja uczniów do zdobywania pracy i doświadczenia.

Obszary problemowe wynikające z przeprowadzonej diagnozy:

 • absencja uczniów na zajęciach szkolnych stacjonarnych i zdalnych mająca duży wpływ na osiągane wyniki w nauce (m. in. egzaminów zewnętrznych)
 • uzależnienia wśród młodzieży (zwłaszcza od alkoholu, nikotyny, środków psychoaktywnych, gier komputerowych, portali społecznościowych, Internetu)
 • brak umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych
 • niska motywacja do nauki w zestawieniu z wysoką konkurencją na rynku pracy.

Działania zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym szkoły poddano ewaluacji w czerwcu i we wrześniu 2021 r.

Program został zmodyfikowany we wrześniu 2021 r. o treści i działania uwzględniające:

 • priorytety polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022
 • wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji działań realizowanych w ramach Programu Wychowawczo Profilaktycznego Szkoły (czerwiec 2021)
 • wyniki diagnozy problemów uczniów „Zdalne nauczanie – odczucia i opinie uczniów oraz oczekiwania po powrocie do nauki stacjonarnej”– maj - czerwiec 2021
 • potrzeby klientów szkoły (uczniów, rodziców, nauczycieli wynikające ze specyfiki funkcjonowania szkoły)
 • wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych (wrzesień 2021)

Przytoczone dane z ankiet wskazują, że planując działania należy położyć nacisk na kształtowanie wspierającego środowiska szkolnego, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, kształtowanie postaw akceptujących różnorodność, kształtowanie zdrowego, wspierającego środowiska szkolnego, budowanie przyjaznego klimatu w klasie i w całej szkole, budowanie wspierających relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami, realizowanie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych.

Analiza czynników ryzyka pozwoliła na stworzenie ogólnych wytycznych dotyczących działalności szkoły:

Uczniowie:

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniów i wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie
 2. Upowszechnianie programów edukacyjnych, promowanie wolontariatu
 3. Angażowanie uczniów i wychowanków w procesy podejmowania decyzji, aktywizacja samorządu uczniowskiego i innych form działalności uczniowskiej

Nauczyciele:

 1. Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
 2. Uwzględnianie rozpoznanych potrzeb i problemów uczniów w zakresie zapobiegania uzależnieniom w programie profilaktyczno- wychowawczym szkoły
 3. Podnoszenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień

Rodzice:

 1. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców
 2. Upowszechnianie programów edukacyjnych i szkoleń rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców
 3. Włączanie rodziców w procesy podejmowania decyzji oraz angażowanie w ważne wydarzenia i działania na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły

Na terenie szkoły stwarza się różnorodne sytuacje wychowawczo – edukacyjno – profilaktyczne umożliwiające osiągnięcie założonych celów wychowawczych i profilaktycznych. Są to między innymi projekty, konkursy, uroczystości i imprezy szkolne, które pozwalają realizować założone cele wychowawczo-profilaktyczne oraz kształtować postawy uczniów. Ważną rolę pełnią również wycieczki edukacyjne i udział w zadaniach organizowanych przez inne podmioty oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Obszary do realizacji zadań 

Termin realizacji – cały rok szkolny

Osoby odpowiedzialne – dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, bibliotekarz

Sposoby ewaluacji – rozmowa, obserwacja, ankiety, analiza dokumentów szkolnych

Zadania

Sposoby/formy realizacji

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i miejsc pamięci narodowej

Organizacja uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Organizacja obchodów świąt narodowych

Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej i Święta Szkoły

Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich z poszanowaniem wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych

Organizacja działań charytatywnych

Działalność samorządu uczniowskiego

Promocja szkoły

Kształtowanie postaw czynnego współuczestnictwa w kulturze

Realizacja treści na zajęciach z historii, języka polskiego oraz w ramach godzin z wychowawcą

Planowanie i organizowanie wycieczek do miejsc kultury narodowej. Udział w przedsięwzięciach kulturalnych oferowanych przez instytucje kultury

Zapoznanie z prawami i wolnościami obywatelskimi

Godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotów humanistycznych, wycieczki do instytucji

Kształtowanie konstruktywnych zachowań podczas imprez i zawodów sportowych (kulturalne kibicowanie)

Realizacja treści na zajęciach z wychowania fizycznego

Udział w imprezach sportowych

Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych poprzez działanie na rzecz środowiska lokalnego

Popularyzacja wolontariatu

Lekcje wychowawcze i lekcje religii o tematyce związanej z hierarchią wartości i propagujące działania na rzecz środowiska lokalnego

Poszerzanie wiedzy i działania proekologiczne

Zachęcanie do nauki - motywacja

Wdrażanie metod i technik aktywizujących w pracy z uczniami

Kształtowanie systemu wartości uczniów zgodnie z przyjętymi normami społecznymi oraz określenie celów życiowych

Docenienie wysiłków uczniów poprzez gratyfikację za osiągnięcia i umiejętności

Edukowanie uczniów z tematów skutecznych metod i technik uczenia się i jego planowania a także gospodarowania czasem wolnym

Wsparcie w motywacji do nauki

Lekcje z języka polskiego, plastyki o ideałach i autorytetach w literaturze, filmie, sztuce

Rozwijanie kreatywności i wrażliwości wychowanków poprzez rozszerzanie zainteresowań i samodzielności

Realizacja treści na zajęciach edukacyjnych z wszystkich przedmiotów

Organizowanie konkursów szkolnych

Motywowanie uczniów do udziału w konkursach, zawodach

Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych

Organizacja zajęć dodatkowych

Udział w projektach

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Doskonalenie poprzez rozwijanie umiejętności społecznych

Zachęcanie uczniów do podejmowania działalności samorządowej, udziału w projektach, działalności charytatywnej oraz wolontariatu

Zajęcia kształtujące: postawy prospołeczne, poczucie własnej wartości, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, modele komunikacji, sposoby konstruktywnych rozwiązywań konfliktów (mediacje rówieśnicze)

Przekazanie wiedzy dotyczącej radzenia sobie z agresją i przemocą oraz nieulegania negatywnej presji rówieśniczej  

Kształtowanie postawy odznaczającej się szacunkiem i tolerancją wobec mniejszości

Pielęgnowanie wartości uniwersalnych i przestrzeganie norm społecznych

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Stwarzanie okazji do praktyki umiejętności mądrego podejmowania decyzji szczególnie w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu

Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i cudzą własność

Kształtowanie odpowiedzialnych postaw poprzez okazywanie poszanowania własności

Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

Adaptacja i integracja uczniów w zespołach klasowych

Wspieranie procesu adaptacyjnego w nowej grupie rówieśniczej realizowane na godzinach z wychowawcą

Kreowanie zasad odpowiedzialności za drugiego człowieka i własne czyny, które wpływają na relacje w grupie

Mediacje rówieśnicze

Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki problemu

Zapoznanie z konsekwencjami prawnymi związanymi z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Porady dla rodziców w gabinecie pedagoga szkolnego

Uaktywnienie rodziców w rozwiązywaniu sytuacji trudnych dotyczących ich dzieci

Edukowanie rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów stosowania przemocy wobec dziecka a także poszerzania umiejętności postępowania w tego typu sytuacjach

Umożliwienie rodzicom uczestniczenia w spotkaniach poświęconych tematyce: pozytywnych relacji opartych na szacunku i zaufaniu, uzależnień, prawidłowym rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, działania w sytuacjach problematycznych, kryzysowych, rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji psychoaktywnych

Zapoznanie ze skutecznymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi

Przekazywanie informacji o placówkach udzielających pomocy

Informowanie rodziców o niepokojących sygnałach dotyczących funkcjonowania ich dzieci na terenie szkoły

Sposoby reagowania w sytuacji zagrożenia narkomanią oraz w innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów

Poinformowanie o obowiązujących procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych

Zachęcanie rodziców do działania na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły

Frekwencja

Przekazanie informacji uczniom o obowiązującej Procedurze zapobiegania wagarom

Reagowanie i stosowanie ustalonych zasad w procedurze poprzez wyciąganie konsekwencji

Monitorowanie sytuacji frekwencji uczniów

Poszerzanie wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie tematyki związanej z profilaktyką

Doskonalenie wiedzy nauczycieli w zakresie zasad podejmowania skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych, na temat potrzeb rozwojowych uczniów, rodzajów uzależnień i substancji odurzających poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach

Zapoznawanie z nowymi koncepcjami i metodami pracy z uczniem oraz z rodzicami lub opiekunami

Procedury udzielania pomocy w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka

Edukacja na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy nauczycieli i wychowawców z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Uświadomienie wartości życia ludzkiego poprzez propagowanie zdrowego stylu życia

Wspieranie i rozwijanie aktywności fizycznej,  tworzenie nawyków wykonywania ćwiczeń ruchowych

Przedstawienie korzyści z aktywnego spędzania czasu oraz poszukiwanie z młodzieżą alternatywnych form spędzania czasu wolnego

Poszerzenie wiedzy w zakresie racjonalnego odżywiania się, motywowanie do spożywania zdrowych posiłków

Profilaktyka działań skupionych na rozwiązywaniu problemów natury psychicznej (depresja, zaburzenia nastroju, nerwice, zachowania i ruminacje samobójcze)

Poszerzanie wiedzy uczniów, rodziców, nauczycieli dotyczącej przyczyn i sposobów objawiania się zaburzeń psychicznych

Organizacja zajęć dotyczących radzenia sobie z emocjami, ze stresem,  z nieśmiałością i odrzuceniem

Stwarzanie przyjaznych uczniom, warunków nauki w czasie lekcji

Profilaktyka zagrożeń wirusem HIV i zachowań ograniczających ryzyko zachorowania

Uświadomienie zagrożenia zakażenia HIV poprzez różne działania na terenie szkoły

Organizowanie działań o charakterze rekreacyjnym – prozdrowotnym modelujących promocję zdrowia

Realizacja treści dotyczących zdrowego stylu życia na zajęciach z wychowawcą oraz na lekcjach przedmiotowych

Przygotowywanie aktualnych informacji w gablotach, na szkolnej stronie internetowej, związanych z tematyką z promocji zdrowia oraz profilaktyką uzależnień

Realizacja programów prozdrowotnych

W miarę możliwości przeprowadzanie kampanii i konkursów przez pedagoga szkolnego dotyczących

przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, radzenia ze stresem, zaburzeń odżywiania oraz współpraca z odpowiedzialnymi instytucjami

Zajęcia wychowawcze i lekcje biologii w zakresie dbałości o zdrowie

Przybliżenie wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych (cukrzycy, nadciśnienia, chorób serca, otyłości, chorób nowotworowych)

Profilaktyka uzależnień od Internetu, multimediów i behawioralnych

Profilaktyka chorób zakaźnych (wirusy, grypa, COVID 19) i nowotworowych

Zwiększenie świadomości uczniów dotyczących zachorowań na wirusy, grypę (COVID19)

Przedstawienie sposobów rozprzestrzeniania i zarażenia się

Zadania wynikające z procedur szkolnych (COVID 19)

Poinformowanie o skutecznych sposobach ochrony przed zarażeniem

Poszerzenie świadomości zdrowotnej młodzieży dotyczącej chorób nowotworowych (dostrzeganie niepokojących objawów wczesna diagnoza)

Współpraca z rodzicami i instytucjami w celu budowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia

Zbieranie oczekiwań rodziców w zakresie potrzeb związanych z dostarczeniem wiedzy i pomocnej we wspieraniu rozwoju dziecka.

Informacje skierowane do rodziców na zebraniach wynikające z ich potrzeb i obserwacji nauczycieli

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, budowanie pozytywnego klimatu szkoły

Realizacja edukacji prawnej poprzez spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Sądu oraz inne podmioty

Kultywowanie tradycji szkoły

Zapoznanie uczniów klas pierwszych z prawami i obowiązkami ucznia

Realizacja zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych

Aranżowanie działań mających na celu poczucie w uczniu bezpiecznej i przyjaznej atmosfery w szkole

Motywowanie uczniów do czynnego udziału w organizacji imprez szkolnych

Obserwacja zachowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Dostrzeganie zachowań agresywnych i podejmowanie działań interwencyjnych, kreatywne  poszukiwanie rozwiązań przy czynnym udziale uczniów

Informowanie uczniów, rodziców, nauczycieli o normach prawnych i procedurach postępowania w przypadku naruszenia prawa szkolnego

Stosowanie procedur postępowania w sytuacji łamania postanowień statutu szkoły

Wykorzystywanie mediacji rówieśniczych w rozwiązywaniu konfliktów

Pełnienie dyżurów nauczycieli na terenie szkoły w trakcie przerw

Udział szkoły w projekcie edukacyjnym „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

Organizowanie zajęć z zakresu edukacji medialnej

Monitorowanie przez nauczycieli informatyków pracy uczniów przy pomocy komputera

Przekazywanie aktualnych informacji o instytucjach świadczących pomoc w sytuacji wystąpienia problemu uzależnieniem od Internetu i współpraca ze specjalistami z ośrodków zajmującymi się rożnego rodzaju terapią uzależnień, zapraszanie -specjalistów na spotkania z uczniami i rodzicami

Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i wychowawców do prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania przemocy, w tym cyberprzemocy

Propagowanie życzliwości poprzez zobowiązywanie społeczności szkolnej do odnoszenia się do siebie kulturalnie i z szacunkiem

Poprawa frekwencji uczniów w szkole i zapobieganie trudnościom dydaktycznym i wychowawczym

Przestrzeganie zasad ustalonych w procedurze zapobiegania wagarom

Poruszanie na lekcjach wychowawczych tematyki dotyczącej wpływu frekwencji na poziom wiedzy ucznia

Wpływ frekwencji na ocenę zachowania uczniów

Inicjowanie indywidualnych spotkań z rodzicami szczególnie w przypadku negatywnych zachowań ucznia

Indywidualne, interwencyjne rozmowy  wychowawców, pedagoga, dyrektora z  uczniami o  wysokiej absencji i ich rodzicami

Stosowanie indywidualizacji pracy z uczniem, oraz dostosowywanie wymagań do ich potrzeb

Udział w programach i projektach realizowanych w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów

Prowadzenie zajęć wyrównawczych i konsultacji dla uczniów z trudnościami

Monitorowanie występujących trudności dydaktycznych i wychowawczych

Zachęcanie uczniów do wykonywania dodatkowych zadań w ramach poszczególnych przedmiotów

Udzielenie wsparcia uczniom z trudnościami, ochrona zdrowia psychicznego młodzieży

 

Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów rozpoczynających naukę oraz w kolejnych latach

Dostosowanie i indywidualizacja wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych

Edukacja na temat eliminowania nadmiernego stresu i napięcia emocjonalnego

Organizowanie zajęć z zakresu umiejętności społecznych i psychologicznych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Edukacja w zakresie bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, zapobiegania urazom i udzielania pierwszej pomocy

Przypominanie i edukowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bhp na stanowisku nauki i pracy

Współpraca z PWSZ w Suwałkach – ratownictwo medyczne (udzielanie pierwszej pomocy)

Utrwalanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

Przeciwdziałanie różnym formom agresji i przemocy w szkole

Zapoznawanie z przepisami prawa

Przedstawienie metod i technik radzenia sobie z przeżywaniem silnych emocji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Poszukiwanie przyczyn zachowań agresywnych

Mediacja rówieśnicza

 

Działania zaradcze i naprawcze w zakresie problemów natury psychicznej

Poszerzanie wiedzy wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat przyczyn i objawów zaburzeń jedzenia, nerwic, depresji, samobójstw wśród młodzieży

Przeprowadzanie zajęć dotyczących radzenia sobie z emocjami, ze stresem, z nieśmiałością i odrzuceniem i rozwijających umiejętności społeczne

Indywidualne spotkania uczniów z pedagogiem

Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, psychotropowych i środków zastępczych

Rozpowszechnianie rzetelnych informacji na temat środków odurzających i konsekwencji ich stosowania

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności samoświadomości, samooceny i samodyscypliny

Zwiększanie umiejętności interdyscyplinarnych, a w szczególności umiejętności empatycznych, współpracy, komunikowania się oraz rozwijania konfliktów

Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz zdolności do wybierania pozytywnych, a nie negatywnych stylów życia

Kształtowanie odpowiedzialności i umiejętności podejmowanie rozsądnych decyzji

Realizacja zajęć, spotkań i programów na temat środków uzależniających i substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji prawnych posiadania substancji niedozwolonych

Udział w kampaniach społecznych i inicjatywach lokalnych

Kierowanie uczniów do miejsc udzielania specjalistycznej pomocy w zakresie uzależnień

Cele ewaluacji:

 • uzyskanie informacji o efektach zrealizowanych działań
 • sprawdzenie stopnia osiągnięcia założonych celów, ocena sposobu realizacji pod kątem skuteczności działań
 • dostosowanie działań do bieżących potrzeb.

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i analizie oraz ocenie pod kątem efektywności działań. Ewaluacja zrealizowanych działań służy podniesieniu jakości działań, opracowaniu wniosków oraz rekomendacji na przyszłość.

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja i analiza zachowań uczniów
 • obserwacja postępów w nauce
 • analiza frekwencji

Narzędzia ewaluacji: 

 • ankieta,
 • obserwacja
 • podsumowanie działań profilaktyczno-wychowawczych
 • analiza dokumentacji szkolnej

 

Tematyka obowiązkowa zajęć z wychowawcą

klasy I

Wrzesień

 1. Organizacja życia i pracy w naszej szkole, prawa ucznia, prawa człowieka
 2. Przełamanie onieśmielenia. Poznajmy się bliżej - co nas łączy – zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnienia itp.

Październik

 1. Współpraca i pomoc grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych. Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. (Wolontariat).
 2. Mediacje rówieśnicze – jako pomost w budowaniu relacji.

Listopad

 1. Umiejętności życiowe (podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, samokontrola itp.).
 2. Czy szanuje i akceptuję prawa innych - 16 listopada Dniem Tolerancji.

Grudzień

 1. Tradycja obchodzenia Mikołajek, wigilia klasowa. Święta religijne w tradycji naszego kraju.
 2. Uczucia – identyfikacja i nazywanie uczuć.

Styczeń

 1. Jak radzić sobie ze stresem?
 2. Dopalacze i narkomania - zagrożenia naszej osobowości

Luty

 1. Jak Cię widzą tak Cię piszą - higiena osobista, estetyczny wygląd.
 2. Cyberbulling – cyberprzemoc. Czy odpowiedzialnie korzystam z nowych mediów?

Marzec

 1. Mowa ciała, czyli komunikacja pozawerbalna, asertywność – pożądana umiejętność.
 2. Jak zdrowo się odżywiać?

Kwiecień

 1. Problemy okresu dojrzewania.
 2. Jak gospodarować czasem. Czas pracy, czas wolny.

Maj

 1. Patriotyzm w życiu młodego Polaka.
 2. Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno-gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.).

Czerwiec

 1. Moje sukcesy i porażki  - relacje w grupie.
 2. Bezpieczne wakacje. Nasze plany wakacyjne.

klasy II

Wrzesień

 1. Jak umiejętnie przyjmować krytykę? Asertywne sposoby radzenia sobie.
 2. Jesteśmy grupą-pomagamy sobie, współpracujemy.

Październik

 1. Emocje – ich znaczenie w życiu człowieka.
 2. Mediacje rówieśnicze – jako pomost w budowaniu relacji.

Listopad

 1. Prawa i obowiązki. Zakres praw i obowiązków człowieka dorosłego i dziecka.
 2. Odpowiedzialność w naszym życiu (słowa, czyny, gesty itp.).

Grudzień

 1. Techniki koncentracji i zapamiętywania. Techniki uczenia się.
 2. Mikołajki, wigilia klasowa. Tradycje religijne w życiu narodu.

Styczeń

 1. Każdy inny, wszyscy równi. Czy jestem człowiekiem tolerancyjnym?
 2. Moja aktywność w szkole. Czy warto zaistnieć? Moje predyspozycje zawodowe.

Luty

 1. Cyberbullying, cyberprzemoc. Czy odpowiedzialnie korzystam z nowych mediów?
 2. Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka. Walentynki - Dzień Zakochanych.

Marzec

 1. Niewłaściwe motywy podejmowania życia seksualnego.
 2. Sztuka prezentacji siebie.

Kwiecień

 1. Zdrowie. Jak o nie dbać? Szczupły nie musi oznaczać chudy- zaburzenia odżywiania.
 2. Dzień Ziemi (22.04). Kształtujemy postawy proekologiczne.

Maj

 1. Tradycje narodowe – nasza postawa wobec świąt państwowych.
 2. Dzień bez papierosa (31.05). „Papieros -złodziej wolności i majątku”.

Czerwiec

 1. Integracja – ważna sprawa
 2. Bezpieczeństwo własne i innych.

klasy III

Wrzesień

 1. Czy trudno być dorosłym? Pełnoletność i jej konsekwencje. Prawa człowieka.
 2. Ty i ludzie - kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.

Październik

 1. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami, zainteresowaniami i rozwojem osobistym.
 2. Mediacje rówieśnicze – jako pomost w budowaniu relacji.

Listopad

 1. Narodowe Święto Niepodległości. Patriotyzm Polaka.
 2. Związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi, a wynikami w nauce, pracy, twórczości.

Grudzień

 1. Jak przeżywać emocje – ich funkcja w życiu osobistym.
 2. Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna.

Styczeń

 1. Stresy, lęki, fobie-co to takiego? Jak pokonać swoje słabości.
 2. Pasja a sukces zawodowy. Pomoc - komu i dlaczego warto?

Luty

 1. Komunikacja w sieci i jej skutki (zaburzenia tożsamości).
 2. Miłość – co o niej wiem?

Marzec

 1. Moja motywacja do nauki. Jak ją wzbudzić?
 2. Trening inteligencji. Ćwiczenia poprawiające sprawność intelektualną.

Kwiecień

 1. Międzynarodowy dzień zdrowia (7.04) Zdrowie. Jak o nie dbać?
 2. Dzień Ziemi (22.04). Kształtujemy postawy proekologiczne.

Maj

 1. Kreatywność –przełamanie barier w myśleniu i działaniu.
 2. Dzień bez papierosa (31.05). „Papieros - złodziej wolności”.

Czerwiec

 1. Wakacje czasem na rozwijanie pasji.
 2. Dorosłość – czym jest, czym powinna być?

klasy IV

Wrzesień

 1. Kim chcę zostać? Moje plany na przyszłość. Metody poszukiwania pracy.
 2. Moje słabości – umiejętność gospodarowania środkami finansowymi.

Październik

 1. Przemówienia publiczne - czy znam zasady?
 2. Mediacje rówieśnicze – jako pomost w budowaniu relacji.

Listopad

 1. Jak radzić sobie ze stresem przedegzaminacyjnym?
 2. Dojrzałość emocjonalna a dorosłość. Czy pracuję nad emocjami?

 

Grudzień

 1. Mój wybór. Dbam o zdrowie - nie piję, nie palę, nie biorę.
 2. Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat.

Styczeń

 1. Kultura zachowania w domu rodzinnym i miejscu publicznym.
 2. Pod parasolem prawa.

Luty

 1. Jakie cechy powinien mieć dobry pracownik?
 2. Orientacja zawodowa.

Marzec

 1. Dylematy moralne. Bycie dojrzałym to „wolność OD" czy „wolność DO" czegoś?
 2. Kariera czy rodzina? Czy umiesz dokonać wyboru?

Kwiecień

 1. Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.
 2. Studia, jako etap rozwoju, a nie ostateczny efekt.

 

Programy
projekty
współpraca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies