Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Zamknij
Wyszukaj
Zamknij okno

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia. Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

To propozycja dla chcących:

  • zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów,
  • uzupełnić wiedzę zawodową,
  • osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
  • przekwalifikować się zawodowo.

Oferta skierowana jest do:

  • absolwentów wszystkich typów szkół
  • studentów i absolwentów studiów wyższych,
  • osób, które przerwały naukę zawodu,
  • osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie,
  • aktualnych słuchaczy liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
  • osób małoletnich (w uzasadnionych przypadkach).

Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch lub trzech  kwalifikacyjnych kursów zawodowych - odpowiednio K1, K2, K3. To elastyczna i wygodna forma kształcenia  pozwalająca wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, prowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Każdy zawód dzieli się na  grupy efektów kształcenia:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów Oznacza to, że jeśli uczestnik zaliczył na jednym kursie przedmioty wspólne dla wszystkich zawodów, może być z nich zwolniony w przypadku uczestnictwa w innym kursie.
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy;
PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo;
KPS – kompetencje personalne i społeczne;
OMZ – organizacja pracy małych zespołów (w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach nauczanych na poziomie technika).
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia.
Obszar kształcenia to pokrewne zawody, np. w obszarze mechanicznym i górniczo-hutniczym wyróżnia się m.in. zawody: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy i inne. Mają one wspólne kwalifikacje, co oznacza, że słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który realizował efekty wspólne dla danej branży może ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w tych zajęciach.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach (charakterystyczne tylko dla danego zawodu).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Taka struktura umożliwia szybsze przekwalifikowywanie się lub zdobywanie nowych uprawnień zawodowych. Ponieważ w obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje –osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Załączniki

Programy
projekty
współpraca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies