Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Zamknij
Wyszukaj
Zamknij okno

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup biletów lotniczych oraz miejsc hotelowych ze śniadaniem
w ramach projektu nr 2019-1-PMU-1238 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach; ul. Sikorskiego 21;16-400 Suwałki

Osoba upoważniona do kontaktu: Joanna Kalejta - koordynator projektu, tel.: 519 871 836, e-mail: j.kalejta@zs6.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych dla 20 uczennic/uczniów oraz 4 nauczycielek zgodnie z planowanym terminem mobilności uczestników projektu tj.:
  1. lot do/z Niemiec (Warszawa – Frankfurt / Frankfurt – Warszawa) w dniach - 09 maja - 16 maja 2020r. dla 10 uczennic/uczniów i 2 nauczycielek
  2. lot do/z Hiszpanii (Warszawa – Malaga / Malaga – Warszawa) w dniach - 25 kwietnia - 02 maja 2020r. dla 10 uczennic/uczniów i 2 nauczycielek

Usługa dotyczy biletu wraz z bagażem podręcznym oraz bagaż rejestrowanym.

 • usługa zakupu miejsc hotelowych w Hiszpanii – Granada dla 10 uczennic/uczniów i 2 nauczycielek oraz w Niemczech - Schwetzingen dla 10 uczennic/uczniów i 2 nauczycielek.

Pod nazwą „miejsce hotelowe” należy rozumieć dobę hotelową wraz ze śniadaniem.

 1. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
  1. zapewnienia bezkolizyjnej relacji połączeń zagranicznych z wykorzystaniem ofert przewozowych różnych linii lotniczych (różnych przewoźników) w trakcie jednej podróży. Wymagana jest podróż bez przesiadek.
  2. zapewnienia pokoi według struktury płci dla uczniów i nauczycielek
 2. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę;
 3. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (np. opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe, opłaty serwisowe);
 4. Rezerwacja, zakup i dostawa biletów i miejsc hotelowych odbywać się będzie na podstawie zamówień przekazywanych do Wykonawcy telefonicznie lub e-mailem.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy do 31 marca 2020  r.

IV. OFERTA

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  2. do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat usług związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2;
  3. na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy; do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu, o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych;
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego, ewentualnie skan pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę składa osoba upoważniona do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy) na adres: j.kalejta@zs6.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego: ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na Zakup biletów lotniczych oraz rezerwacja i sprzedaż miejsc hotelowych ze śniadaniem” w terminie do 18 lutego 2020r. do godz. 12.00.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium – najniższa cena brutto.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu biletów lotniczych, a wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 10.000,00 zł brutto.
 2. W przypadku usług nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres oraz wartość zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunek określony powyżej.
 3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę ww. warunku Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat ich wykonania, wartości i podmiotów na rzecz, których usługi zostały zrealizowane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem nr 2
 4. Dowodami, o których mowa powyżej są:
  1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej,
  2. w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  3. jest członkiem IATA lub akredytowanym agentem IATA.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

 1. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie złożenia, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert;
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, która nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym;
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych;
 5. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jednakże ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności, zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego.

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej (w formie skanu dokumentów) do Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach na adres e-mail: j.kalejta@zs6.pl w terminie do 18 lutego 2020r. do godz. 12.00

 

Załączniki

Programy
projekty
współpraca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies