Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj
Zamknij
Wyszukaj
Zamknij okno

Procedura bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 6 

im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach w związku z zapobieganiem COVID-19

 

opracowana na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. w celu przeciwdziałania zakażeniu i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej, "COVID-19"

1. Do szkoły może przyjść uczeń lub pracownik zdrowy, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie w drodze do i ze szkoły przestrzegają zasad reżimu sanitarnego w przestrzeni publicznej. 

3. Zaleca się korzystanie z trzech wejść do szkoły – uczniowie klas trzecich wchodzą od strony obiektów sportowych, klas drugich i czwartych wejściem głównym, uczniowie klas pierwszych wejściem przy warsztatach szkolnych.

4. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem, po skorzystaniu z pomocy dydaktycznych), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

5. Wchodzący do szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk. 

6. W przestrzeniach wspólnych szkoły, takich jak korytarze, szatnia, klatki schodowe, toalety, wejścia do szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką. 

7. Rekomenduje się zachowanie dystansu między uczniami i pracownikami szkoły (1,5 m) podczas przerw międzylekcyjnych.

8. Uczniowie nie wychodzą z pracowni dydaktycznych w czasie lekcji. Wyjście do toalety może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach.

9. We wszystkich salach znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni.

10. W czasie zajęć uczniowie używają wyłącznie własnych przyborów i podręczników.

11. Sale lekcyjne są wietrzone po każdej lekcji. Zabrania się przebywania w pracowni dydaktycznej w czasie przerwy międzylekcyjnej.

12. Podczas korzystania z szatni należy maksymalnie skrócić czas przebywania w boksach.

13. Do szatni prowadzi jedna klatka schodowa od strony wejścia głównego do szkoły. Z szatni należy wychodzić wyjściem od strony piwnicy w kierunku sklepiku szkolnego.

14. W salach gimnastycznych używany sprzęt sportowy oraz podłoga są codziennie myte detergentem.

15. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca się realizację lekcji wychowania fizycznego na powietrzu.

16. Kierownik gospodarczy raz w tygodniu dokonuje kontroli czystości pomieszczeń szkolnych.

17. W bibliotece szkolnej obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i dezynfekcji dłoni oraz zachowanie bezpiecznej odległości między użytkownikami.

18. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać jednocześnie po 3 osoby.

19. Zasoby biblioteczne są wypożyczane wyłącznie na konto indywidualne danego użytkownika. Nie ma możliwości zbiorowego wypożyczania lektur do pracy podczas lekcji.

20. Każda zwrócona książka i inne materiały biblioteczne poddawane są 2-dniowej kwarantannie na specjalnie do tego przeznaczonych regałach.

21. W pracowniach praktycznej nauki zawodu obowiązują regulaminy uwzględniające zasady korzystania z urządzeń i sprzętu, z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa. 

22. Używane podczas lekcji pomoce, sprzęt oraz urządzenia są czyszczone lub dezynfekowane po zakończeniu zajęć w danym dniu. 

23. Sprzęt komputerowy (klawiatura, mysz) jest dezynfekowany po każdych zajęciach, sale komputerowe po zakończeniu zajęć w danym dniu. 

24. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatorium i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

25. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe, w szczególności gorączkę, kaszel, duszność niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, osłania usta i nos maseczką lub przyłbicą, zakłada rękawiczki jednorazowe oraz pozostaje w jednym miejscu, unikając kontaktu z innymi osobami. Zostaje odizolowany.

26. Pomieszczenia, w których poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik z infekcją dróg oddechowych są poddawane gruntownemu sprzątaniu i dezynfekowane z uwzględnieniem zaleceń sanepidu. 

27. Izolatorium mieści się na I piętrze bloku administracyjnego naprzeciwko gabinetu pielęgniarki

 

ZASADY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZTATACH SZKOLNYCH 

 

1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.

2. Wszystkie osoby korzystające z pracowni obowiązuje dbałość o ład i porządek w pracowni, zarówno w czasie zajęć jak po ich zakończeniu.

3. Wszystkie osoby obowiązuje przestrzeganie zasad bhp podczas realizacji ćwiczeń.

4. Uruchamianie silników spalinowych w pomieszczeniach dopuszczalne jest przy otwartej bramie wjazdowej i podłączonym do rury wydechowej przewodzie odprowadzającym spaliny na zewnątrz.

5. Ubrania oraz torby, plecaki należy złożyć lub powiesić w miejscu wskazanym przez nauczyciela. Uczniowie bez ubioru roboczego nie mają prawa przystąpić do ćwiczeń.

6. Podczas trwania zajęć w pracowni nie mogą przebywać inne osoby.

7. Maszyny i urządzenia znajdujące się w pracowni powinny być wyposażone w instrukcję bezpiecznego ich użytkowania (DTR maszyn)

8. Na wypadek awarii lub przerwy w dopływie prądu w trakcie wykonywania ćwiczeń, należy natychmiast wyłączyć zasilanie za pomocą wyłącznika głównego (nauczyciel lub uczeń – w sytuacjach określonych szczegółowo w instrukcji bhp i p.poż.)

9. Jeżeli w trakcie ćwiczeń zdarzył się wypadek, należy odłączyć napięcie i pozostawić stanowisko w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek, do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

10. Po zakończeniu pracy uczeń, na polecenie nauczyciela, powinien wyłączyć zasilanie urządzeń, zabezpieczyć je przed przypadkowym włączeniem i posprzątać.

11. Przed opuszczeniem stanowiska, za zgodą nauczyciela, po zakończeniu pracy, uczeń powinien sprawdzić czy pozostawione stanowisko  nie stwarza zagrożenia dla innych osób przebywających w pracowni.

12. Podczas przerw uczniowie nie mogą przebywać w pracowni.

13. Pracownia jest wietrzona podczas każdej przerwy międzylekcyjnej.

14. Urządzenia, maszyny, narzędzia i inne pomoce dydaktyczne używane podczas zajęć są czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu.

15. Nauczyciel podczas pierwszych zajęć w pracowni zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni, z instrukcją bhp i p.poż dla pracowni.

16. Przystępując do każdych kolejnych zajęć nauczyciel sprawdza stan ilościowy maszyn, urządzeń i narzędzi, odnotowuje frekwencję uczniów,  udziela instruktażu stanowiskowego, zbiera informacje od uczniów o zauważonych (stwierdzonych) usterkach, brakach itp.

17. Podczas zajęć nauczyciel nadzoruje pracę każdego ucznia, przestrzeganie regulaminu pracowni oraz instrukcji bhp i ppoż., przed zakończeniem zajęć wydaje polecenia dotyczące zakończenia pracy na stanowiskach.

18. Po zakończeniu pracy na stanowiskach nauczyciel powinien upewnić się, że maszyny i urządzenia stanowiskowe zostały wyłączone, sprawdzić stan ilościowy i jakościowy przyrządów oraz narzędzi używanych przez uczniów, zadbać o porządek w pracowni, wyłączyć inne urządzenia, jeżeli były używane, a jeżeli są to ostatnie zajęcia w pracowni w danym dniu – wyłączyć wyłącznik główny zasilania.

19. Nauczyciel w przypadku wystąpienia problemów technicznych na dowolnym stanowisku może (w miarę swoich kompetencji) podjąć próbę ich rozwiązania, stosując się do przepisów bhp. 

20. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zasad pracy pracowni i instrukcji bhp.

21. Uczeń może przystąpić do wykonywania ćwiczeń, jeżeli:

1) został przez nauczyciela prowadzącego zajęcia zapoznany z metodami pracy i zasadami zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu ćwiczeń na stanowisku,

2) zapoznał się z zasadami odbywania kształcenia praktycznego w pracowni i instrukcjami stanowiskowymi, na których będzie wykonywał ćwiczenia,

3) nauczyciel prowadzący ćwiczenia sprawdził stan techniczny wszystkich urządzeń znajdujących się w pracowni,

4) uzyskał zgodę nauczyciela prowadzącego zajęcia na przystąpienie do ćwiczeń.

22. Uczniowie przychodzą na zajęcia punktualnie, ubrani w odzież roboczą przystosowana do nauczanego zawodu, długie włosy powinny być spięte.

23. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń, uczeń powinien zgłosić się do nauczyciela prowadzącego zajęcia po stosowne wskazówki i wyjaśnienia.

24. Uczeń nie opuszcza pracowni w czasie zajęć.

25. Uczeń powinien na bieżąco dbać o ład, porządek i czystość na stanowisku pracy.

26. Każde zdarzenie, które mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu, należy zgłosić nauczycielowi.

27. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej niniejszymi zasadami, uczeń powinien natychmiast powiadomić nauczyciela.

28. Uczniowi zabrania się:

1) samowolnego włączania maszyn i  urządzeń znajdujących się w pracowni

2) wynoszenia sprzętu z pracowni

3) pracy bez osłon i zabezpieczeń

4) dokonywania jakichkolwiek regulacji za pomocą zaworów (ciśnienia powietrza, ciśnienia oleju, ogrzewania i innych) w wyposażeniu pracowni

5) wkładania rąk oraz wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do pojemników z substancjami chemicznymi

6) samowolnego podłączania i odłączania przewodów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych lub grzewczych

7) samowolnego dokonywania jakichkolwiek manipulacji przy agregacie sprężonego powietrza

8) wykonywania innych zadań niż przewidziane w ćwiczeniu

9) samowolnej zmiany przedzielonego stanowiska pracy

10) otwierania szafek zasilających lub zdejmowania osłon i zabezpieczeń.

 

 

 

Programy
projekty
współpraca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies