Godło Polski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 21
16-400 Suwałki

tel. 87 565 85 70
sekretariat@zs6.suwalki.eu

Szukaj

Rok szkolny trwa od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.

Zajęcia edukacyjne  rozpoczynają się 3 września 2018 r., a kończą 21 czerwca (piątek) 2019 r. z tym, że w klasach programowo najwyższych Technikum nr 2 zajęcia kończą się 26 kwietnia 2019 r.

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I półrocze - od 3 września 2018r. do 21 stycznia 2019r. (19 tygodni nauki)
II półrocze - od 4 lutego 2018r. do 21 czerwca 2019r. (19 tygodni nauki), w klasach IV -
od 4 lutego 2019r. do 26 kwietnia 2019r. (11 tygodni nauki)

Przerwy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych wystąpią w następujących  terminach:

 • zimowa przerwa świąteczna - 24 – 31 grudnia 2018 
 • ferie zimowe - 21 stycznia – 1 lutego 2019 
 • wiosenna przerwa świąteczna - 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019
 • ferie letnie - od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (tzw. dni dyrektorskie):

4 dni

 • 2 listopada 2018 (piątek) – po Wszystkich Świętych
 • 2 maja 2019 (czwartek) – między świętami 1 i 3 Maja
 • 8 maja 2019 (środa) – matura z języka angielskiego
 • 18 czerwca 2019 (wtorek) – egzamin „zawodowy”

Rozkład zajęć i przerw międzylekcyjnych w budynku szkoły przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21

 1. 08:00 - 08:45
 2. 08:55 - 09:40
 3. 09:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30

przerwa 20-minutowa

 1. 11:50 - 12:35
 2. 12:45 - 13:30
 3. 13:40 - 14:25
 4. 14:35 - 15:20
 5. 15:40 - 16:25
 6. 16:35 - 17:20
 7. 17:30 - 18:15

Rozkład zajęć i przerw międzylekcyjnych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) przy ul. Wylotowej 30

czas trwania zajęć 55 minut

O układzie przerw decyduje nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Przydział wychowawstw, pracowni, boksów szatniowych

L.p.

Klasa

Wychowawca

Nr sali

Nr szatni uczniów

Liczba uczniów

Technikum nr 2

1. 

1 TD i B

Joanna Perkowska

108

23

33

2. 

1 Ti1

Anna Barszczewska

11

20

34 

3. 

1 Ti2

Iwona Wasilewska

207

19

34

4. 

1 TR i L

Beata Taraszkiewicz

203

18

33

5. 

2 B

Iza Pacewicz

6

3

13

6. 

2 Ti1

Krzysztof Wiszniewski

211

4

29

7. 

2 Ti2

Kamila Wiszniewska

110

5

27

8. 

2 TR i D

Anna Peza

208

22

30

9. 

2 TL i S

Beata Skupska

210

6

26

10. 

3 B

Mirosław Sondej

204

7

21

11. 

3 Ti1

Beata Mrozek

9

8

23

12. 

3 Ti2

Mirosława Jurczyk

8

10

21

13. 

3 TR i D

Katarzyna Butkiewicz

105

9

23

14. 

3 TL

Beata Boksz

206

24

12

15. 

4 B

Katarzyna Świderska

106

12

14

16. 

4 Ti1

Aleksander Turek

7

14

22

17. 

4 Ti2

Edyta Mieńko

103

15

23

18. 

4 TR i T

Magdalena Stempska

202

11

28

19. 

4 TL

Emilia Szmigielska

111

17

18

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

20. 

3 C i S

Ewa Bukpas

209

1

12

21. 

3 CE

Andrzej Morański

4

25

15

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

22. 

1 W

Krzysztof Gorszewski

 107

 21

 27

23. 

2 W

Grzegorz Smykowski

 10

 2

  20 

24. 

2 CE

Janusz Pryzowicz

 5

 2

 23

Oznaczenia oddziałów (klas):

Technikum nr 2

B technik pojazdów samochodowych
Ti technik informatyk
TD technik technologii drewna
TR technik organizacji reklamy
TL technik logistyk
TS technik spedytor
TT technik obsługi turystycznej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

C mechanik pojazdów samochodowych
CE elektromechanik pojazdów samochodowych
S stolarz

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

W wielozawodowa

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego (gabinet nr 115)

 • poniedziałek - 10.00 - 14.30
 • wtorek - 10.00 - 14.30
 • środa - 10.00 - 13.00
 • czwartek - 10.00 - 14.00
 • piątek – 10.00 - 13.00

Dyrektor szkoły realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - porady, konsultacje podczas bieżącej pracy - codziennie w godz. 8.00 - 15.00

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie od 8.00 do 14.00

Terminy - ocenianie i klasyfikacja

Data

Zadanie

15 stycznia 2019

wtorek

Informacja o ocenach śródrocznych

17 stycznia 2019

czwartek

Klasyfikacja uczniów  za I półrocze

11 kwietnia 2019

czwartek

Wystawienie propozycji ocen rocznych
w klasach IV

17 kwietnia 2019

środa

Wystawienie ocen rocznych w klasach IV

23 kwietnia 2019
wtorek

Klasyfikacja uczniów klas IV

10 czerwca 2019
poniedziałek

Wystawienie propozycji ocen rocznych
w klasach  I - III

13 czerwca 2019

piątek

Wystawienie ocen rocznych w klasach I - III

17 czerwca 2019

poniedziałek

Klasyfikacja roczna uczniów klas I - III

 

Zebrania z rodzicami

Data

Godzina

Spotkania

20 września 2018

czwartek

16.30

z dyrekcją

17.00

z wychowawcami

18.00

przewodniczący oddziałowych rad rodziców

27 listopada 2018

wtorek

16.00

z wychowawcami

17.00

zebranie otwarte
(spotkania indywidualne z nauczycielami)

 18 stycznia 2019

piątek

16.00

z wychowawcami

17.00

zebranie otwarte
(spotkania indywidualne z nauczycielami)

22 marca 2019

piątek

16.00

z wychowawcami

17.00

zebranie otwarte
(spotkania indywidualne z nauczycielami)

30 maja 2019

czwartek

16.00

z wychowawcami

17.00

zebranie otwarte
(spotkania indywidualne z nauczycielami)

 

Praktyczna nauka zawodów w zakładach pracy (4 tygodnie)

 • 01.10.2018 – 26.10.2018 – klasy 3 B2 Ti1
 • 26.11.2018 – 21.12.2018 – klasy 3 Ti1, 3Ti2
 • 04.02.2019 – 01.03.2019 – klasa 3 TD i R oraz 3 TL
 • 04.03.2019 – 29.03.2019 – klasa 2 CE
 • 06.05.2019 - 31.05.2019 – klasa 2 Ti2
 • 20.05 – 14.06.2019 - klasa 1CE

Dokształcanie teoretyczne młodocianych (kursy w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego)

 • I stopień klasa 1W: 20.05 – 14.06.2019 – Łomża
 • II stopień klasa 2 W: 29.10 – 23.11.2018 – Łomża (stolarz, mechanik pojazdów samochodowych), Brodnica (blacharz pojazdów samochodowych)
 • III stopień 3 CiS: 7.01 – 15.02.2019 – Iława

Terminy egzaminów zewnętrznych według Komunikatu Dyrektora CKE

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach:

Kwalifikacja

 

klasa

Egzamin

symbol

nazwa

pisemny

praktyczny

termin

czas

godz.

termin

czas

forma

godz.

sesja zimowa

E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

3Ti1

3Ti2

10.01.2019

60

1000

28.01.2019-04.02.2019

150

wk

800,1200,1600

M.18

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojaz. samoch.

3B

11 -21.01.2019

120

w

800,1200,1600

sesja letnia

A.13

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

3TD

 

18.06.2019

 

60

1000

21.06.2019-04.07.2019

180

w

900,1500

A.26

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

3TR

1400

24-25.06.2019

120

dk

800,1200,1600

A.27

Organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowej

4TR

1200

26-27.06.2019

180

dk

900,1500

AU.22

Obsługa magazynów

2TL

1000

17.06.2019

120

d

900

 A.31 

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

3TL

1200

120

d

900

A.32

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jedn. organiz.

4TL

1400

120

d

1300

E.13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

3Ti1

3Ti2

1200

26.06.2019-03.07.2019

150

wk

800,1200,1600

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

4Ti1

4Ti2

1400

27-28.06.2019

150

dk

800,1200,1600

M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów poja. samoch.

3B

3CE

1200

21.06.2019-04.07.2019

120

w

800,1200,1600

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

4B

1400

17.06.2019

120

d

1300

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej
oraz sprzedaż usług turystycznych

4TT

1200

150

d

1300

Egzamin maturalny - 6 - 20 maja 2019r. 

Terminy i tematyka zebrań rady pedagogicznej
W sprawach wymagających podjęcia ważnych decyzji zebrania zwoływane są na bieżąco, w miarę potrzeb

Termin

Ogólna tematyka

3 września 2018

poniedziałek

przedstawienie organizacji pracy szkoły, zatwierdzenie planu pracy szkoły, zaopiniowanie kandydatur do Nagród Prezydenta

13 września 2018

czwartek

przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

27 września 2018

czwartek

przyjęcie programu wychowawczo-profilaktycznego; ustalenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego; zatwierdzenie planu doskonalenia zawodowego

22 listopada 2018

czwartek

analiza sytuacji edukacyjno – wychowawczych w klasach;

ewaluacja realizacji procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

17 stycznia 2019

czwartek

klasyfikacja uczniów za I półrocze

śródroczne sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

21 marca 2019
czwartek

analiza sytuacji edukacyjno – wychowawczych w klasach;

ewaluacja realizacji procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

23 kwietnia 2019
wtorek

klasyfikacja uczniów klas IV

23 maja 2019

czwartek

analiza sytuacji edukacyjno – wychowawczych w klasach;

ewaluacja realizacji procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

17 czerwca 2019

poniedziałek

klasyfikacja uczniów klas I – III 

21 czerwca 2019

piątek

podsumowanie pracy w roku 2018/19;

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies